Vastuullinen yritystoiminta ja ympäristömarkkinointi autoalalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullinen yritystoiminta ja ympäristömarkkinointi autoalalla"

Transkriptio

1 1 Vastuullinen yritystoiminta ja ympäristömarkkinointi autoalalla Kuva: ClipArt 8/2010 Taija Grönholm Suomen ympäristöopisto SYKLI

2 2 1. Vastuullinen yritystoiminta Ympäristöviestintä Ympäristömarkkinointi Tuotteen ympäristöominaisuudet ja ympäristövaikutusten merkitys Vertailu Ympäristömerkit Viherpesu Ympäristöväittämät autoalan markkinoinnissa Autojen mainonta Uusien autojen ja autonrenkaiden energiamerkintä Autoalan yrityskuvamainonta Esimerkkejä ympäristöväittämien käytöstä autojen markkinoinnissa...12 Lähteet ja lisätietoa...15

3 3 1. Vastuullinen yritystoiminta Vastuullinen yritystoiminta (Corporate Responsibility, suomeksi myös mm. yhteiskuntavastuu, yritysvastuu, kestävän kehityksen mukainen yritystoiminta) on yrityksen liiketoimintaa tukevaa omaehtoista vastuullisuutta. Se määräytyy yrityksen arvojen ja tavoitteiden mukaan ja sen muotoutumisessa yritys ottaa huomioon keskeisten sidosryhmien vaatimukset ja odotukset. Vastuullinen yritys kiinnittää huomiota toimintansa taloudellisiin ja sosiaalisiin näkökohtiin sekä ympäristönäkökohtiin. Taloudelliseen vastuullisuuteen kuuluvat kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtiminen sekä omistajien tuotto-odotuksiin vastaaminen, jolloin yritys tuottaa myös yhteiskunnalle taloudellista hyvinvointia. Hyvä taloudellinen suorituskyky luo perustan muille vastuullisuuden ulottuvuuksille. Jos yrityksen talous ei ole kunnossa sillä ei ole edellytyksiä huolehtia sosiaalisesta ja ympäristövastuustaan, mutta toisaalta yritys ei voi kuitenkaan menestyä, ellei se huolehdi henkilöstöstään ja ympäristöstään tai käyttäydy vastuullisesti sidosryhmiään kohtaan. Ympäristövastuullisuus tarkoittaa luonnonvarojen kestävää käyttöä, jätteiden määrän vähentämistä sekä ympäristöhaittojen pitämistä mahdollisimman pieninä. Sosiaalinen vastuullisuus kohdistuu ihmisiin ja se käsittää henkilöstön hyvinvoinnin, koulutuksen ja motivoinnin, tuoteturvallisuuden ja kuluttajansuojan sekä yhteistyön yritysverkoissa. Siihen kuuluvat myös avoin vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa sekä hyvien toimintatapojen ja yhteistyön edistäminen. Tavoitteiden asettamista ja seurantaa varten tarvitaan mittareita. Yleispätevää, kaikille ja kaikkiin tilanteisiin sopivaa mittaristoa ei ole olemassa. Taloudellisen suorituskyvyn mittarit ovat vakiintuneita ja perustuvat pitkälti lainsäädäntöön, myös ympäristöasioiden mittarit ovat pitkälti vakiintuneita. Muut käytettävät mittarit yritys valitsee siten, että ne kuvaavat mahdollisimman hyvin seurattavia ja kehitettäviä asioita. Taulukossa 1 on esitetty esimerkkejä taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien sekä ympäristönäkökohtien seurantaan soveltuvista mittareista. Taulukko 1: Esimerkkejä taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien sekä ympäristönäkökohtien mittareista. Näkökohta Taloudellinen suorituskyky ja hyvinvoinnin tuottaminen Ympäristönsuojelu ja luonnonvarojen kestävä käyttö Henkilöstö Tuoteturvallisuus ja kuluttajansuoja Hyvät toimintatavat ja yhteistyö yritysverkostossa Suhteet lähiyhteisöihin ja yleishyödyllisten toimintojen tukeminen Mittari Pääoman tuotto, omavaraisuus, liikevaihdon kasvu, jalostusarvo, työpaikat, investoinnit, verot ja sosiaalivakuutusmaksut, tutkimus- ja teknologiapanostus Päästöt ja jätteet, energian ja raaka-aineiden kulutus, ympäristönsuojeluinvestoinnit ja käyttökustannukset, henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen Henkilöstörakenne, tapaturmat ja poissaolot, panostus koulutukseen, työtyytyväisyys Tuotevirheet, ympäristö- ja terveystuotteiden kehityspanostus, puolueettomat tuotetestaukset Asiakkaiden ja liikekumppanien tyytyväisyys, alihankkijoiden arvioinnin menetelmät ja kattavuus, lahjomattomuus Yhteistyöhankkeet koulujen kanssa, asukkaiden palaute, avustukset yhteisöille

4 4 Monet yritykset raportoivat vastuullisesta toiminnastaan. Vuosikertomuksessa kerrottujen asioiden lisäksi varsinkin isot yritykset laativat myös ympäristöraportteja, kestävän kehityksen raportteja tai yhteiskuntavastuuraportteja. Jotkut yritykset varmennuttavat raporttinsa ja koko raportointiprosessin ulkopuolisella taholla, toisissa yrityksissä lähdetään siitä, että luotettavuusaste on korkea, kun tiedot perustuvat tarkastettuun kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sekä systemaattiseen laatu-, ympäristö-, ja henkilöstöasioiden hallintaan. Raportointia varten on olemassa erilaisia ohjeita, mm. Global Reporting Initiative- eli GRI-ohje. Vielä ei juurikaan ole tutkittua tietoa siitä, että saako yritys vastuullisuudesta kilpailuetua. Ratkaisevaa on se, missä määrin asiakas arvostaa vastuullista toimintaa. Vastuuton toiminta sen sijaan tuo kilpailuhaittaa ja heikentää yrityksen toimintaedellytyksiä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Vastuullinen toiminta on osa yrityksen liiketoimintaosaamista ja siitä on tullut aiempaa merkittävämpi perusta yrityksen toiminnalle Ympäristöviestintä Ympäristöviestinnän perustehtävänä on kertoa ymmärrettävästi kaikista yrityksen toimintaan liittyvistä ympäristöasioista. Yritysten ympäristöosaaminen itsessään on viime vuosina parantunut, merkittävä rooli tässä yhteydessä onkin informaation välityksellä. Ympäristöviestintään kuuluu ympäristötiedottaminen (kriisiviestintä, sisäinen viestintä, ympäristöjärjestöt), ympäristöraportointi (ympäristövaikutuksista ja tavoitteista kertominen yrityksiltä sidosryhmille) ja ympäristömainonta (PR ja markkinointi). Hyvä ympäristöviestintä on avointa ja aktiivista, selkeää ja ymmärrettävää, oikea-aikaista (erityisesti kriisiviestinnän kohdalla), suunnitelmallista, luotettavaa sekä vuorovaikutteista. Yrityksen tulisi viestittää ainakin seuraavia ympäristöön liittyviä asioita: vaarallisten aineiden vähentäminen raaka-aineissa tavoitteet energian käytön parantamisessa (uusiutuva energia, veden- ja sähkönkäytön optimointi) paremmat kierrätysmenetelmät/uusiokäyttö uusien ympäristöjärjestelmien/strategioiden käyttöönotto päästöjen vähentäminen melu, haju ympäristötalkoot/tempaukset alihankkijoille asetetut ympäristösäännökset kriisiviestintä. Yrityksen sisäisen ympäristöviestinnän tavoitteita: ympäristöarvojen, toimintaperiaatteiden ja päämäärien integroiminen yrityskulttuuriin henkilöstön ja muiden sisäisten sidosryhmien sitouttaminen ympäristönsuojelutoimintaan ja tason jatkuvaan parantamiseen tiedon ja osaamisen kehittäminen asenteisiin vaikuttaminen ja motivointi. Yrityksen ulkoisen ympäristöviestinnän tavoitteita: ympäristöimagon luominen (mielikuva organisaatiosta, tuotteesta tai palvelusta)

5 5 lisäarvon lunastaminen ympäristöasioihin tehdyistä panostuksista yhteistyön vahvistaminen, avoimuuden lisääminen, luottamuksen rakentaminen mielipiteiden, ehdotusten ja ideoiden saaminen sidosryhmiltä ympäristötoiminnan parantamiseen. Ympäristöviestinnän haasteita ovat mm. työntekijöiden muutosvastarinta ja johdon sitoutumattomuus, sekä äärimmäisen laaja sidosryhmäkenttä; kaikkien osallisten tarpeiden tyydyttäminen on hankalaa ja tarvittaessa ympäristöviestintää tulisikin kohdentaa. Merkittävä haaste on myös ympäristöviestinnällä erottuminen, koska organisaatioilla on samankaltaista ympäristöviestintää ja -raportointia. Todellisuuden ja ulkoisen mainostetun kuvan yhteneväisyys saattaa myös jäädä hämäräksi; kuluttajille ja ulkopuolisille voi olla vaikea tiedostaa, kuinka asiat oikeasti ovat. Viestin perillemenon turvaamiseksi tulisi miettiä itse viestin sisältöä (onko ajankohtainen ja relevantti), sekä esittämistapaa. Myös vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on tärkeää. 2. Ympäristömarkkinointi Tiedot tuotteen ympäristövaikutuksista ja yrityksen eettisyydestä laajemmin ovat tärkeitä kuluttajille ja muille sidosryhmille. Useat selvitykset osoittavat, että kuluttajat ovat enenevässä määrin kiinnostuneita kuluttamisen ympäristövaikutuksista ja haluavat suosia vähemmän ympäristöä kuormittavia tuotteita ja palveluja, joten myös paine käyttää ympäristöväittämiä mainonnassa on kasvamassa entisestään. Ympäristöväittämillä tarkoitetaan ympäristöä koskevia seikkoja, jotka liittyvät tuotteen valmistukseen, pakkaamiseen, jakeluun, kulutukseen tai hävittämiseen. Ympäristöväittämiä voi käyttää tuotteen markkinoinnissa ja mainonnassa, kun on varmistanut sen, että tuotteen ympäristövaikutuksissa on jotain kertomisen arvoista. Keskeinen kysymys yritykselle onkin, että miten se voi kertoa markkinoinnissaan toimenpiteistä, joilla on pystytty vähentämään mainostettavan tuotteen haitallisia ympäristövaikutuksia. Ympäristömarkkinointi (vihreä markkinointi, ekomarkkinointi, green marketing, environmental marketing, eco-marketing) nähdään kokonaisvaltaisena koko yritystä koskevana strategisena lähestymistapana, ei niinkään yksittäisenä toimintona. Markkinoinnissa ei tule käyttää väärin kuluttajan huolta ympäristöstä, eikä pyrkiä hyötymään kuluttajan puutteellisesta ympäristötietämyksestä, eli markkinoinnissa ei saa käyttää sellaisia ilmaisuja tai esityksiä, jotka ovat omiaan johtamaan kuluttajia harhaan tuotteen tai markkinoijan ympäristöystävällisyydestä. Kuluttajavirastolla on Suomessa vastuu valvoa ympäristöväittämien käyttöä markkinoinnissa. Väittämien käyttöä alettiin seurata 1990-luvulla. Vihreys oli usein päälle liimattua ja vailla todellisuuspohjaa ensimmäisissä ympäristöteemaa korostavissa mainoksissa. Kuluttajavirasto laati tilanteen korjaamiseksi yrityksille ympäristömarkkinoinnin periaatteista kuluttajansuojalakiin perustuvan linjauksen. Vuoden 2007 tienoilla, ilmastonmuutosta koskevan keskustelun voimistuessa, ympäristömarkkinointi nousi uudestaan esiin. Useat yritykset olivat muuttaneet toimintatapojaan ja tuotteitaan ympäristöystävällisemmiksi, mutta esittivät siitä mainoksissaan liian pitkälle meneviä väitteitä. Tällöin Kuluttajavirasto puuttui muun muassa mainoksiin, joissa luvattiin biopolttoaineen vievän litra litralta kohti puhtaampaa maailmaa ja vesihanan vaihtamisen puolittavan vedenkulutuksen ja säästävän rahaa, energiaa ja ympäristöä. Viime vuosina liioittelu on vähentynyt, mutta edelleen mainoksissa tehdään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä kuluttajan valintojen vaikutuksista.

6 6 Suomen lisäksi muissakin OECD-maissa on ympäristömarkkinointi ollut viranomaisten huomion kohteena. OECD on muistuttanut epämääräisten ja yliampuvien ympäristöväittämien vähentävän kuluttajien kiinnostusta ja luottamusta ympäristöystävällisiin tuotteisiin. Viime kädessä harhaanjohtavalla markkinoinnilla on näin haitallisia vaikutuksia kuluttajille, lakia noudattaville yrityksille ja ympäristölle. Ympäristöargumenttien käyttö on ollut sekalaista, minkä johdosta Kansainvälinen standardisoimisorganisaatio ISO on luonut ohjeistot kolmelle erityyppiselle ympäristömerkinnälle. ISO Ympäristömerkinnät ja ympäristöselosteet koskee omaehtoisia ympäristöväittämiä. Standardi määrittelee selosteet, joita ovat yrityksen omaan ilmoitukseen pohjautuvat ympäristöväittämät. Nämä väittämät voivat koskea esim. kompostoitavuutta, hajoamista ympäristössä, uudelleen asennettavuutta, kierrätettävyyttä, kierrätysmateriaalien osuutta tuotteen massasta, vähennettyä energiankulutusta, vähennettyä materiaaliresurssien kulutusta ja vähennettyä vedenkulutusta. Standardi määrittelee nämä termit ja asettaa yleisiä vaatimuksia selosteelle (mm. seloste ei saa olla harhaanjohtava). Standardin ohjeita on suositeltavaa noudattaa, jos väitteiden oikeellisuudesta ei ole varmaa tietoa. ISO standardi on ohjeisto puolueettoman ulkopuolisen tahon hallinnoimille, tuotteen elinkaaren huomioonottavalle ympäristömerkeille, joita yleensä pidetään varsinaisina ympäristömerkkeinä (Pohjoismainen ympäristömerkki eli joutsenmerkki, EU:n ympäristömerkki eli EU-kukka). ISO/TR puolestaan on ohjeisto ympäristötuoteselosteissa käytettävälle tiedolle, joka perustuu yksityiskohtaiseen elinkaariarviointiin (detailed LCA) tuotteiden ympäristövaikutuksista. Ympäristötuoteselostuksen sertifioi ulkopuolinen arviointilaitos Tuotteen ympäristöominaisuudet ja ympäristövaikutusten merkitys Markkinoinnissa kannattaa kertoa tuotteen ympäristövaikutuksista vain merkityksellisiä ja olennaisia asioita. Ympäristöväittämien merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon muut saman tuoteryhmän tuotteet. Esimerkiksi sanan fosfaatiton käyttäminen markkinoinnissa ei ole olennaista, mikäli markkinoilla ei ole vastaavia fosfaattia sisältäviä tuotteita. Ympäristöväittämän olennaisuutta arvioidaan suhteessa tuotteen kaikkiin ympäristövaikutuksiin. Välttämättä ei ole mielekästä esimerkiksi korostaa, että pakkauksessa käytetystä materiaalista kolme prosenttia on kierrätettyä, jos pakkauksen sisältämä tuote on tunnetusti äärimmäisen haitallinen ympäristölle. Mikäli tuote voitaisiin yhtä hyvin myydä ilman pakkausta, markkinoinnissa ei ehkä ole syytä keskittyä uuteen ympäristöystävälliseen pakkaukseen. Tuotteen ympäristövaikutuksiltaan merkittävät ominaisuudet tulee kertoa selkeästi ja yksiselitteisesti. Selväksi pitää tehdä myös se, että liittyvätkö ympäristöväittämät itse tuotteeseen vai pakkaukseen. Markkinoinnissa on syytä välttää yleisiä, yksilöimättömiä ja moniselitteisiä ilmaisuja. Kannattaa käyttää vain sellaisia termejä, joita asiakkaat ymmärtävät. Esimerkiksi ympäristöalan ammattisanastoa tai tieteellisiä käsitteitä voidaan käyttää, mikäli ne liittyvät olennaisesti asiayhteyteen ja niitä käytetään tavalla, jonka markkinoinnin kohderyhmän voidaan olettaa ymmärtävän. Väitteiden pitää olla täsmällisiä. Kuluttajan yksittäisen ostopäätöksen vaikutusta ympäristön tilaan ei tule liioitella, eli paisuteltuja uhkakuvia kuluttajan tuotevalinnan seurauksista ei pidä luoda. Esimerkiksi omakotitalojen puutteellisella eristämisellä ei ole kovin keskeistä merkitystä ilmastonmuutoksen kannalta.

7 7 Ympäristömarkkinointia arvioidaan sillä perusteella, minkälaisen kokonaiskuvan se luo, joten markkinoinnin yleisvaikutelman pitää perustua tosiasioihin. Sellaisiin ympäristövaikutuksiin, joista on olemassa ristiriitaisia tutkimustuloksia, ei pidä vedota. Markkinoinnissa voidaan hyödyntää teknisiä esityksiä tai tieteellisiä tutkimustuloksia vain jos ne perustuvat luotettavaan tieteelliseen näyttöön. Kannattaa kertoa vain tosiasiat, jos tuotteen valmistusprosessin, ainesosien tai käytön ympäristövaikutuksista ei ole varmuutta; johtopäätösten tekemisen voi jättää asiakkaalle. Yleistäviä sanoja (esim. ympäristöystävällinen, vihreä, luontoystävällinen, ekologinen, ekotuote, saastuttamaton, vastuullinen) voi käyttää vasta kun on todella perusteellisesti selvittänyt tuotteen koko elinkaaren ( kehdosta hautaan ) ja mikäli tuote koko elinkaarensa ajan kuormittaa ympäristöä olennaisesti vähemmän kuin muut samaan tuoteryhmään kuuluvat tuotteet. Yleisen ympäristöväittämän tueksi pitääkin löytyä tuotteen koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia koskeva selvitys. Termin hajoava/biohajoava käyttöön mainonnassa tulee myös kiinnittää huomiota. Jos markkinoija ei yksilöi tuotteen hajoavuutta koskevaa väittämää, tulee sen tueksi hankkia näyttö siitä, että koko tuote hajoaa luonnossa täydellisesti tai lähes täydellisesti. Väittämä pitää yksilöidä, jos ei tarkoita koko tuotteen täydellistä hajoavuutta. Esimerkiksi biohajoavilla pesuaineilla tarkoitetaan usein sitä, että aineen sisältämät tensidit hajoavat OECDnormien mukaisesti. Tämä pitää täsmentää markkinoinnissa. Jos kertoo tuotteen hajoavuudesta tietyissä olosuhteissa, kuuluu tilanteen olla realistinen markkinoinnin kohderyhmälle ja jos hajoaminen edellyttää erityisiä olosuhteita, niin niistä pitää kertoa. Hajoamistuotteet eivät saa olla luonnolle haitallisia. Kaatopaikalle joutuvat jätteet puolestaan eivät juurikaan hajoa. On syytä täsmentää myös se, että hajoaako tuote valon vai mikrobien vaikutuksesta. Mikäli tuotteen voisi myydä ilman pakkausta, niin kannattaa miettiä onko pakkauksen hajoavuudella todellista myönteistä merkitystä ympäristölle ja kannattaako näin ollen asiaa käyttää mainonnassa. Myös kompostoitava -sanalta tai muilta jätteiden käsittelyyn liittyviltä sanoilta vaaditaan samat edellytykset kuin (bio)hajoava -sanan käytöltä. Markkinoinnissa pitää kertoa mitä tuotteen kompostoimiseen tai polttamiseen vaaditaan, erityisistä edellytyksistä pitää aina kertoa. On esimerkiksi mainittava, pitääkö pakkaus pestä ennen sen polttamista tai muun polttoaineen lisäämistä. Jätteiden käsittelytavalla ei ole merkitystä, jos olennainen osa kohderyhmää ei voi sitä käyttää. Kierrätyksestä tai uusiokäytöstä annettujen lupausten on oltava totta. Esimerkiksi vakiintuneen, yleiseurooppalaisen kierrätysmerkin käyttö muovipakkauksiin liittyvässä mainonnassa ei sinänsä ole lainvastaista, mutta väittämällä ei kuitenkaan ole käytännössä merkitystä, jos muovin keräyspisteitä ei ole tai uudelleentäytettävään pakkaukseen ei voikaan ostaa tuotetta irrallaan. Kaiken kaikkiaan markkinoinnissa pitää siis täsmentää: tarkoittaako itse tuotetta, pakkausta, vai näiden raaka-aineita onko pakkaus vai tuote valmistettu kierrätetystä materiaalista ja miltä osin voiko pakkauksen kierrättää tai käyttää uudelleen tuotteen käytön jälkeen.

8 Vertailu Vertailussa tulee käyttää vain saman tuoteryhmän tuotteiden ympäristövaikutuksia. Ennen kuin kertoo markkinoinnissa vain yhdestä vertailtavasta ominaisuudesta pitää varmistaa, etteivät vertailtavien tuotteiden elinkaaret poikkea oleellisesti toisistaan muilta osin. Jos käyttää vertailevaa ilmaisua (esim. parhaat eristeet ), pitää hankkia näyttö siitä, että tuotteet todella ovat ympäristövaikutustensa kannalta parempia kuin muut markkinoilla olevat saman ryhmän tuotteet. Jos vertailua ei ole täsmennetty, niin näyttövelvollisuus koskee koko tuotteen elinkaarta. Vertaileva väittämä on laadittava niin, että siitä ilmenee onko väitetty asia absoluuttinen vai suhteellinen. Tämä pätee kaikkiin väittämiin, sekä vertailussa markkinoijan omaan aikaisempaan tuotteeseen että vertailussa kilpailijan tuotteeseen Ympäristömerkit Jos tuotteen tuoteryhmälle on vahvistettu ympäristömerkkikriteerit, tuotteelle voi hakea käyttöoikeudet pohjoismaiseen ympäristömerkkiin (joutsenmerkki) tai EU:n ympäristömerkkiin (EU-kukka). Joutsenkriteerit on vahvistettu mm. ajoneuvorenkaille, auton- ja veneenhoitotuotteille, voiteluöljyille ja erityyppisille puhdistusaineille. EUkukan kriteerit on vahvistettu mm. voiteluaineille. Jos yritys käyttää tuotteita, joille on myönnetty Pohjoismainen tai EU:n ympäristömerkki, niin niitä on hyvä käyttää mainonnassa yleisten ympäristöystävällisyydestä kertovien väitteiden sijaan (esim. käytämme autohuolloissa joutsenmerkittyjä tuotteita ). Markkinoinnassa on tuotava selkeästi esille millä käytettävillä tuotteilla on ympäristömerkki, markkinointi ei saa olla harhaanjohtavaa (esim. jos jollain käytettävillä tuotteilla on joutsenmerkki, ei pidä viestiä että koko korjaamolla olisi joutsenmerkki). Joutsenmerkkiä voi käyttää mm. liitettynä tuotteeseen tai esillä palvelupisteessä sekä markkinoinnissa ja tiedotteissa. Kolmannen osapuolen myöntämä ympäristömerkki antaa yksiselitteisen ja luotettavan kuvan tuotteen ympäristöominaisuuksista. Omatekoisia ympäristömerkkejä sen sijaan ei tule käyttää. Markkinatuomioistuin kielsi ratkaisussaan (2001:009) yrittäjää käyttämästä omaa, yhtiön itsensä kehittämää merkkiä, jonka avulla yhtiö korosti markkinoinnissa perusteettomasti ympäristöarvoja. Merkki viittasi ympäristöä säästävään kierrätykseen, minä yrityksen markkinoimaa toimintaa ei kuitenkaan varsinaisesti voinut pitää. Merkin käyttö saattoi markkinatuomioistuimen mukaan hämärtää kuluttajien mielikuvaa kierrätykseen liittyvästä ympäristöä säästävästä toiminnasta. Ympäristömerkkejä koskee ISO standardi, joka on ohjeisto puolueettoman ulkopuolisen tahon hallinnoimille, tuotteen elinkaaren huomioonottavalle ympäristömerkeille. WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta. Energiankulutuksessa ja kestävissä ratkaisuissa toimitilat ovat avainasemassa. Green Office motivoi henkilöstöä arjen ekotekoihin ja parantaa ympäristötietoisuutta. WWF myöntää ohjelman kriteerit täyttävälle toimistolle Green Office -merkin. Kesäkuussa 2010 Green Office -verkostossa oli Suomesta mukana 183 organisaatiota, joista 130:lle oli myönnetty merkin käyttöoikeus.

9 Viherpesu Markkinoinnin yhteydessä termillä viherpesu (greenwashing) tarkoitetaan pinnallista vihertymistä, joka ei juuri ulotu mainontaa syvemmälle. Tällaisessa markkinoinnissa tuotetaan assosiaatioita, jotka liittyvät puhtauteen ja ekologisuuteen ja yleensä kyseisillä yrityksillä on selkeästi haitallinen vaikutus ympäristöön. Kyseessä on viherpesu, kun yritys käyttää resursseja enemmän vihreään imagoonsa kuin todellisiin ekotekoihin. Tämä tapahtuu valikoimalla tai kaunistelemalla liiketoiminnan ympäristövaikutuksia, tai jopa pahimmassa (mutta myös harvinaisimmassa) tapauksessa vääristelemällä tietoja. Viherpesuun voivat liittyä mm. yrityksen itsensä keksimät ympäristömerkit ja luonnonsuojelujärjestöjen tunnusten väärinkäyttö. Kuluttajaviraston mukaan on todellinen riski, että Euroopassa harhaanjohtava ja vääristelevä ympäristömarkkinointi on kasvussa. Myös OECD pitää riskinä sitä, että tällainen markkinointi vie pohjaa aidon tuotekehityksen ja rehellisen yritystoiminnan alta ja johtaa näin epärehellisiin markkinointitapoihin, mikä puolestaan voi vähentää kuluttajien luottamusta ympäristöväittämiin. Britannian ympäristö-, ravinto- ja maatalousministeriön viherpesu-tarkistuslistan mukaan harhaanjohtavaa on mm.: luoda mielikuva, että tuote on kokonaan kierrätetty, mikäli näin ei ole antaa vaikutelma, että kyseessä on yleisesti hyväksytty asia, jos siihen kohdistuu merkittäviä epäilyjä tai siitä on olemassa ristiriitaisia tieteellisiä tulkintoja tehdä vertailuja, ellei vertailu ole aiheellista, selkeää ja yksityiskohtaista (esim. väärin: nyt entistäkin ympäristöystävällisempi, oikein: kuluttaa 20 % vähemmän energiaa kuin edellinen mallimme ). Kukkasia ilmaan puhaltava tehtaanpiippu, hybridiauto trooppisten kalojen seassa, sademetsä öljy-yhtiön logon taustalla, nämä ovat konkreettisia esimerkkejä suuriyhtiöiden mainoksista viime vuosilta. Suomessa viherpesusta on ehkä näkyvimmin kritisoitu yritystä, joka tuottaa ja markkinoi palmuöljypohjaista biopolttoainetta. 3. Ympäristöväittämät autoalan markkinoinnissa Suomessa Kuluttajavirasto, Autotuojat ja Autoalan keskusliitto ovat sopineet ympäristöasioiden periaatteet autojen markkinoinnissa. Periaatteiden tavoitteena on, että asiakas saa totuudenmukaisen kokonaiskuvan ympäristön hyväksi tehdyistä muutoksista ja niiden vaikutuksista ja ettei autonostoa suunnittelevalle anneta liian suuria lupauksia ajoneuvon ympäristöominaisuuksista Autojen mainonta Autojen osien ja ominaisuuksien kehittelyssä on tehty ratkaisuja, joiden ansiosta autojen haitallisia ympäristövaikutuksia on saatu vähennettyä. Markkinoinnissa onkin hyvä kertoa näistä parannuksista, joiden ansiosta auto poikkeaa edukseen muista samantyyppisistä autoista. Seuraavat asiat on kuitenkin muistettava: Autoa ei voi väittää yleisesti vihreäksi tai puhtaaksi. Väitteillä on oltava todella merkitystä ympäristölle.

10 10 Verrata voi vain vertaisiin. Mainonnassa voi kertoa parannuksista verrattuna muihin saman kokoluokan autoihin, esimerkiksi pientä perheautoa ei voi verrata ison kokoluokan henkilöautoon tai katumaasturiin. Ympäristöväittämien tulee koskea autojen ympäristövaikutusten kannalta merkityksellisiä ominaisuuksia, joita ovat hiilidioksidipäästöt, säännellyt päästöt, auton valmistus ja jakelujärjestelmä, auton tekniset ratkaisut, melu ja kierrätys. Kaikki tosiasiaväittämät on kyettävä todistamaan oikeiksi. Näytön on oltava valmiina siinä vaiheessa, kun yritys aloittaa markkinoinnin. Tutkimustieto hyödykkeiden vaikutuksesta ympäristöön lisääntyy jatkuvasti, joten näytön ajantasaisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Mainoksesta on käytävä ilmi käytetty tietolähde, jos kyse on ulkopuoliseen testiin tai tutkimukseen perustuvista väittämistä. Mainostaja ei voi tehdä testistä omia johtopäätöksiä tai yleistyksiä. Jos mainoksessa käytetään vain osaa testistä, mainos ei saa olla harhaanjohtava testin kokonaistulosten kannalta. Markkinointia arvioidaan sen kuluttajille antaman kokonaiskuvan perusteella, joten mainontaa suunniteltaessa on varmistettava, että sen välittämä kokonaiskuva on oikea ja perustuu tosiasioihin. Yksittäisen ympäristöominaisuuden merkitystä ei saa korostaa niin, että markkinoinnin antama kokonaisvaikutelma on harhaanjohtava. Esimerkiksi jos automallin uuteen versioon on tehty ympäristöominaisuuksia koskeva vähäinen parannus, sitä koskevan markkinointiviestin on oltava oikeassa suhteessa kyseisen auton kokonaisympäristövaikutuksiin. Mainonnassa tulisi käyttää vain sellaisia termejä, joita tavallinen autonostaja ymmärtää. Kannattaa välttää vaikeaselkoisia ilmaisuja ja ilmaisuja, jotka voidaan ymmärtää monella tavalla. Kuluttajan yksittäisen ostopäätöksen vaikutusta ympäristön tilaan ei myöskään pidä liioitella, myös vähäpäästöiset tai ympäristön kannalta muuten vähemmän haitalliset autot kuormittavat ympäristöä. Mainonta ei saa välittää mielikuvaa siitä, että kuluttaja voisi pelkällä ostopäätöksellään tehdä oman osuutensa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Kuluttajalle voidaan kuitenkin antaa virikkeitä miettiä omaa käyttäytymistään ja ilmaston tilan kehittymistä. Autot kuormittavat elinkaarensa aikana ympäristöä monin tavoin, mm. raaka-aineiden hankinta, valmistusprosessi, jakelu, käyttö, huollot, monentyyppiset ominaisuudet epäasiallisen käytöstä poiston ja romutuksen yhteydessä. Elinkaaren aikaiset vaiheet vaikuttavat eri tavoin ympäristöön, eli eri vaiheiden ympäristövaikutukset eivät ole yhteismitallisia. Auton kohdalla sen käytön aikaiset ympäristövaikutukset ovat valtavan suuret suhteessa muiden vaiheiden vaikutuksiin. Yleiset ilmaisut auton positiivisista ympäristövaikutuksista voivat antaa kuluttajalle perusteettomasti sellaisen kuvan, että tietty auto olisi ympäristön kannalta parempi kuin muut markkinoilla olevat autot. Esimerkiksi mainoksessa käytetty ilmaisu puhtaamman ympäristön puolesta oli markkinatuomioistuimen mukaan (MT: 1992:26) autojen markkinoinnissa yleistävä ja täsmentämätön. Yleisten väittämien sijaan mainonnassa voidaan kertoa yksilöidysti auton teknisistä parannuksista haitallisten ympäristövaikutusten parantamiseksi, mutta väitteet on pystyttävä todistamaan oikeiksi. Valtioneuvosto on antanut asetuksen autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta (938/2000). Asetuksen mukaan henkilöauton päästö- ja polttoaineenkulutustiedot tulee esittää mainosjulkaisussa helppolukuisella ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Lisäksi tiedot tulee esittää ainakin yhtä näkyvästi kuin pääosa mainosjulkaisun (mm. ilmoitukset sanoma- ja aikakauslehdissä, esitteet, internet-sivut) muista tiedoista. Jos

11 11 mainostetaan useita automalleja, on asetuksen mukaan ilmoitettava kaikkien mainokseen sisältyvien henkilöautomallien päästötiedot tai päästöjä koskeva vaihteluväli. Päästötietoja ei siis voi ilmoittaa yleisesti, esimerkiksi CO 2 -päästö alkaen 130 g/km. Asetus ei koske televisiomainontaa, mutta jos tv-mainoksessa viitataan nimenomaisesti yksilöidyn automallin ympäristövaikutuksiin päästöjen osalta, niin tällöin päästötiedot on ilmoitettava Uusien autojen ja autonrenkaiden energiamerkintä Henkilöautojen energiamerkinnän käyttö markkinoinnissa on vapaaehtoista. Mainoksessa on aina kuitenkin oltava CO 2 -päästö ja EU-yhdistetty polttoaineenkulutus (valtioneuvoston asetus autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta, 938/2000), joten käyttämällä merkkiä yritys täyttää viranomaisvelvoitteensa. Merkinnästä voi halutessaan käyttää mainonnassa vain osaa missä kerrotaan CO 2 -päästö ja polttoaineen kulutus, muuta energiamerkinnän sisältämää informaatiota voi mainoksessa käyttää vapaavalintaisesti. Autoliikkeissä henkilöautojen energiamerkintä on oltava kokonaisuudessaan näkyvillä, A4-koossa vastaavan auton lähettyvillä paikassa, josta asiakas voi sen vaivatta havaita (esim. auton tuulilasi tai esiteteline). 3,9 l/100 km Kuva 1: Energiamerkinnän osan käyttö graafisessa muodossa, ilmoittamisen minimivaatimukset täytetty, polttoaineenkulutus/100 km lisättävä kuvaan erikseen. Marraskuussa 2009 voimaan tuli EU:n asetus autonrenkaiden energiamerkinnästä (N:o 1222/2009), jonka tavoitteena on edistää kuluttajien tietoisuutta renkaiden osuudesta polttoaineen kulutuksessa. Suunnitelmissa on toteuttaa merkintä renkaisiin liimattavalla tarralla, joka on ulkoasultaan vastaava kuin henkilöautojen energiamerkintä. Asetuksen mukaan markkinoinnissa on kerrottava renkaiden polttoainetaloudellisuudesta sekä vierintämeluominaisuudesta ja myös renkaiden märkäpidosta, mikäli kyseinen tieto on käytettävissä. Vastaavat tiedot pitäisi ilmetä kuitissa kuluttajan ostettua renkaat ja niiden tulee löytyä myös rengasvalmistajien teknisistä mainosmateriaaleista sekä nettisivuilta. Jäsenvaltioissa merkinnät on otettava käyttöön alkaen Autoalan yrityskuvamainonta Yrityskuvamainonnassa ei esitellä yksilöityjä tuotteita, vaan siinä kerrotaan esimerkiksi yrityksen toimintaperiaatteista, tavoitteista ja tuotteiden laadusta, eli sen avulla luodaan myönteistä kuvaa yrityksestä. Yrityskuvamainonnassa voidaan kertoa yleisesti auton val-

12 12 mistajien ympäristöohjelmien sisällöstä, kuten toimista autonvalmistuksen haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi tai autojen kierrätyksen tehostamiseksi. Markkinoinnissa ei saa antaa kuvaa autosta ympäristöystävällisenä tuotteena ja annettujen tietojen on oltava merkityksellisiä autojen ympäristövaikutusten kannalta. Yrityskuvamainonnassa voidaan kertoa muistakin kuin autoihin liittyvistä CO 2 -päästöjen vähentämiseksi tehdyistä toimenpiteistä, kuten vaikkapa puiden istuttamisesta. Toimenpiteiden on kuitenkin oltava kokonaisuuden kannalta merkityksellisiä, niiden ympäristövaikutukset on voitava näyttää toteen ja niitä ei saa kytkeä tietyn auton markkinointiin. Markkinoinnissa ei saa antaa vaikutelmaa, että kuluttaja voisi hyvittää auton haitallisia ympäristövaikutuksia sitä kautta, että yritys lupaa istuttaa puun, jos kuluttaja ostaa kyseisen auton Esimerkkejä ympäristöväittämien käytöstä autojen markkinoinnissa Esimerkkejä mainontaan sopivista väittämistä ja lauseista: Jokaista myytyä autoa kohden lahjoitetaan 100 euroa Itämeren suojeluun Auton tuotekehitys on vaikuttanut siihen, että hiilidioksidipäästöjä on saatu alennettua Auton materiaaleista X % on peräisin kierrätetystä materiaalista Saat meiltä taloudellisen ajon kurssin kaupan päälle ostaessasi uuden tai käytetyn auton Teemme työtä kuljettajien ajotavan muuttamiseksi ympäristöystävällisempään suuntaan Esimerkkejä mainonnassa kielletyistä väittämistä ja lauseista: - Mainoksessa kuva autosta ja teksti: aja nyt vihreällä autolla hyvällä omatunnolla. Väitettä ei ole mainoksessa täsmennetty. - Mainoksessa kuva autosta ja teksti: valitsetpa minkä värin tahansa, automme on aina vihreä. Väitettä ei ole mainoksessa täsmennetty. - Mainoksessa kuva autosta ja teksti: automme on puhtain. Väitettä ei ole mainoksessa täsmennetty. - Mainoksessa kuva autosta ja teksti: autolla on alhaiset hiilidioksidipäästöt. Päästöt eivät ole sen alhaisempia kuin kilpailijoiden vastaavilla autoilla. - Mainoksessa esitetään kuvaa liikkuvasta autosta, jonka pakoputkesta tulevat ilmakuplat puhdistavat ilmaa. Mielikuvalle ilmaa puhdistavasta autosta ei esitetä perusteita.

13 13 - Mainoksessa esitetään kuvaa lumisella Lapin tiellä ajavasta autosta. Kuvan yhteydessä teksti: Pidä hiihtomaajoukkue hangilla. Auta estämään ilmastonmuutos. Väitettä ei ole mainoksessa täsmennetty. - Auton kuvan yhteyteen on laitettu malliston alkaen-hinta sekä malliston alhaisimmat polttoaineenkulutus- ja hiilidioksidipäästötiedot. Alkaen-hinta koskee eri autotyyppiä kuin kulutus- ja päästötiedot. Esimerkki case: Volvon turvallisuus- ja ympäristömainonta Volvo hävisi Ruotsissa markkinatuomioistuimessa kiistan, joka koski sen XC60-mallin mainonnassa esitettyä väitettä maailman turvallisin auto. Väite perustui turvallisuusominaisuuksiin, joita luettelemalla Volvo päätyi mainonnassa esitettyyn väitteeseen. Ruotsissa Toyota kiinnitti huomiota perusteluihin, joita väitteen tueksi esitettiin. Ne olivat Toyotan mielestä harhaanjohtavia ja liioittelevia. Alkoi kiista, jota käytiin kuukausitolkulla. Markkinatuomioistuin tutki kummankin osapuolen esittämiä väitteitä, ja päätyi tulokseen: Volvon esittämät todisteet eivät oikeuta esittämään väitettä, että se olisi maailman turvallisin auto. Näin on siitäkin huolimatta, että Volvo toimii hyvin ansiokkaasti autojen turvallisuuteen liittyvän tekniikan ja liikenneturvallisuuden kehittämisen alueella. Volvon häviö merkitsee sitä, että Volvo ei saa käyttää väitettä maailman turvallisin auto tai vastaavaa ilmausta, ellei se pysty todistamaan väitettä todeksi. Häviö merkitsee sitä, että Volvo joutuu maksamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikustannukset. Lähde: Tuulilasin verkkotoimitus, Esimerkki case: Ajoneuvojen päästö- ja kulutustiedot ilmoitettava täsmällisesti Auto-Bon Oy mainosti Citroen C3 Picassoa siten, että auton kuvan alla oli kerrottu mallin hinta sekä sen polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt alkaentietoina. Mainoksen tarkastelu kuitenkin osoitti, että hintatieto koski bensiinimoottorilla ja kulutus- ja päästötiedot dieselmoottorilla varustettua autotyppiä. Kuluttajaviraston mukaan mainos loi kuluttajalle harhaanjohtavan kuvan siitä, että kyseisen hintainen auto olisi ollut ympäristön kannalta edullisempi vaihtoehto kuin mitä se todellisuudessa oli. Kuluttajavirasto myös huomautti, että yritys ei saa markkinoida automallia alimmilla mahdollisilla kulutus- ja päästöarvoilla. Asetus määrää, että automallin polttoaineenkulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä annettavien tietojen on perustuttava siihen vaihtoehtoon tai muunnokseen, jolla on ryhmän suurimmat arvot.

14 14 Kuluttajien luottamus annettuihin tietoihin perustuu siihen, että ne mielletään mitattaviksi tosiasioiksi. Näin ollen auton kulutus- ja päästötiedot on ilmoitettava mahdollisimman selkeästi ja yksityiskohtaisesti, eivätkä ne saa johtaa kuluttajaa harhaan. Tiedot on kerrottava kaikista mainoksessa esitellyistä automalleista. Mainoksessa on ilmoitettava joko kaikkien mallien kulutustiedot tai pienimmän ja suurimman kulutuksen vaihteluväli. Tiedot on oltava helposti kuluttajan saatavilla ja ne on esitettävä vähintään yhtä näkyvästi kuin pääosa mainoksen muista tiedoista. Asetuksen vastaisten polttoaineenkulutusta tai hiilidioksidipäästöjä koskevien merkintöjen käyttö on kielletty. Kuluttajavirasto huomautti myös Veho Group Oy Ab:tä päästö- ja kulutustietojen oikeasta ilmoittamistavasta Mercedes-Benz autoja markkinoidessaan. Lähde: Kuluttajaviraston verkkolehti 4/2010

15 15 Lähteet ja lisätietoa Kuluttajavirasto: Tietoa yrityksille markkinoinnin ympäristöväittämistä (mm. ympäristöväittämien käyttö autojen markkinoinnissa) Kuluttajaviraston artikkeleja, verkkolehti 4/2010: Ympäristöväittämät eivät sovi kuorrukkeeksi, Ympäristöväittämien käyttö valvonnan kohteena Mainonnan ympäristöväittämissä ei saa tukeutua yleistyksiin Kuluttajan ostopäätöksen vaikutusta ei saa liioitella Ympäristöystävällisyyttä voi käyttää myyntivalttina, kunhan ei liioittele Energiamerkinnöistä tukea autokauppaan Ajoneuvojen päästö- ja kulutustiedot ilmoitettava täsmällisesti Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt (sis. ympäristöväittämät markkinoinnissa) %20ICC%20Markkinointis%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%202009%20Final.pdf European business network for corporate social responsibility (CSR Europe) CSR Europen Vastuullisen markkinoinnin opas markkinoinnin opas.pdf Britannian ympäristö-, ravinto- ja maatalousministeriön vihreiden väittämien sivusto

16 16 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mainonnan eettinen neuvosto Ympäristömerkit WWF Suomi, Green Office Valtioneuvoston asetus autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta (938/2000) Kuluttajansuojalaki (38/1978) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2009, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta Maarit Pallari: Luovan Ekotuotteistamisen edellytykset. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 21/ Maarit Pallari: Luovan ekoyrittäjyyden edellytykset. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 22/ Lotta Tammelin, Ympäristömarkkinointi on pop lupaukset on kuitenkin lunastettava, Viherpesu-mainontaa kokoavia internet-portaaleja Elinkeinoelämän keskusliitto: Vastuullinen yritystoiminta Liikenne- ja viestintäministeriö: Brändin kehittämistyökalu kaupunkiseutujen joukkoliikenteelle Kirsi Niinimäki: Ekologinen tuotteistaminen ja Indigo

17 https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/maaseutuyritys/mahdollisuuksienmaaseutu/eloma a/indigoseminaari/niinim%e4ki%20kirsi_%20ekologinen%20tuotteistaminen%20ja%20ind igo.pdf 17

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

EkoAuton julkistustilaisuus 22.2.2011

EkoAuton julkistustilaisuus 22.2.2011 EkoAuton julkistustilaisuus Katja Lohko Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafi 2 Sisältö Trafin Ekoautoilusivusto ja henkilöauton hankintaohje Turvallinen auto Ympäristöä vähemmän kuormittava

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana Huhtikuu 2012 PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien tarkoitus on ohjata ostopäätöksiä

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Johanna Niemistö, Suomen ympäristökeskus SYKE Toimintamalli yritysten elinkaaristen ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y) -hanke Kestävän tuotekehittämisen

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Autoilun viisaat valinnat. Työpaikat kohti viisaita liikkumisvalintoja -seminaari 14.3.2013 Vesa Peltola, Motiva Oy

Autoilun viisaat valinnat. Työpaikat kohti viisaita liikkumisvalintoja -seminaari 14.3.2013 Vesa Peltola, Motiva Oy Autoilun viisaat valinnat Työpaikat kohti viisaita liikkumisvalintoja -seminaari 14.3.2013 Vesa Peltola, Motiva Oy SISÄLTÖ Sähköautokaan ei ratkaise kaupunkien ruuhkaongelmia Tilankäyttö ja ruuhkat Liikenne

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Suomen liikenteen energiansäästöpolitiikan viitekehykset ovat: hallituksen energia- ja ilmastoselonteko,

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ, ISO 26000 JA YHTEISKUNTAVASTUU

MARKKINOINTIVIESTINTÄ, ISO 26000 JA YHTEISKUNTAVASTUU MARKKINOINTIVIESTINTÄ, ISO 26000 JA YHTEISKUNTAVASTUU Kokemuksia ISO 26000 - standardista viestintäalan palveluyrityksen näkökulmasta 15.5.2013 Lotta Suistoranta Mainostoimisto Tasku Oy YRITYS Viestintä-

Lisätiedot

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa Sinun valinnallasi on merkitystä Suunnittelemme tuotteemme kulutusta vähentäviksi. Pienempi kulutus, suurempi säästö Autamme yritystäsi keskittymään

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Ulla Koivusaari 29.11.2007 Studia Generalia - luentotilaisuus Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla 1 Sisältö Kestävä kehitys ja sen uhkatekijät

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Autoilun ohjaaminen 22.2.2012, Björn Ziessler Visio Vastuullinen liikenne 20.2.2012 2 Toiminta-ajatus Kehitämme liikennejärjestelmän turvallisuutta. Edistämme liikenteen

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

KeHa-hanke Karjalanpiirakan LCA

KeHa-hanke Karjalanpiirakan LCA KeHa-hanke Karjalanpiirakan LCA Esitys Joensuussa Frans Silvenius tutkija, MTT Tutkimusalue Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja Miten kehitetään ruokaketjun vastuullisuutta ja edistetään kuluttajien

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Yrityksen eettinen yhteiskuntavastuu

Yrityksen eettinen yhteiskuntavastuu Yrityksen eettinen yhteiskuntavastuu Ethical Leadership and Management Symposium Laurea Tikkurila Timo Ryynänen www.laurea.fi Workshopin tavoitteina ovat Perehtyä eettisen johtamisen keskeiseen pilariin,

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Tiivistelmä KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Ympäristöohjelman vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet toteuttamalla vähennetään

Lisätiedot

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE YOU DRINK WE CARE OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE Vesi on yksi planeettamme kallisarvoisimmista luonnonvaroista ja sen ollessa yrityksemme päätuote, tiedostamme kuinka tärkeää sen suojeleminen on. Valitsemalla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1 Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012 Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011)

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Viestinnän työkalupakki. Ekokompassi-koulutus 2015

Viestinnän työkalupakki. Ekokompassi-koulutus 2015 Viestinnän työkalupakki Ekokompassi-koulutus 2015 Sisältö Miksi ympäristötyöstä kannattaa kertoa? Mikä on tärkeää viestinnässä? Miten kerrot Ekokompassista? Ekokompassin materiaalit viestintään ja usein

Lisätiedot

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Päijänteen Eetunpohjaa 9/2014 K.V ASIKKALAN KUNNAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Katja Viita Arja Stenhammar Asikkala 3/2015 Yleistä ympäristötilinpäätöksestä Työ-

Lisätiedot

Ympäristömerkit ja sertifiointi puutuotteissa. Tarmo Räty 24.01.2011

Ympäristömerkit ja sertifiointi puutuotteissa. Tarmo Räty 24.01.2011 Ympäristömerkit ja sertifiointi puutuotteissa Tarmo Räty 24.01.2011 Ympäristöarvojen käytön edistäminen puutuotteiden markkinoinnissa Tutkimusryhmä: Metla (Räty, Riala, Nuutinen, Perttula) HY (Toppinen,

Lisätiedot

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ 1 2 3 Mitä on yrityksen vastuullisuusviestintä? Miten Veikkaus viestii vastuullisuutta? Lessons learned Miten viestitään? Kenelle viestitään? Mitä viestitään? Kuvaja

Lisätiedot

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Kestävät hankinnat ja tekstiilivuokraus 1 Lindström lyhyesti Vuonna 1848 perustettu perheyritys (Roihan suku) Liikevaihto 228 M (2007); 2200 hlö Tarjoaa

Lisätiedot

EU-ympäristömerkki painotuotteille

EU-ympäristömerkki painotuotteille EU-ympäristömerkki painotuotteille + vertailua Joutsenmerkkiin Kirsi Auranmaa, Finngraf 18.4.2013 Viralliset ympäristömerkit Joutsenmerkki perustettu 1989 käytössä kaikissa pohjoismaissa 64 tuoteryhmää

Lisätiedot

Yritysvastuu ja - etiikka. Viestintä vastuullisuusasioissa Armi Temmes

Yritysvastuu ja - etiikka. Viestintä vastuullisuusasioissa Armi Temmes Yritysvastuu ja - etiikka Viestintä vastuullisuusasioissa Armi Temmes 10.5.2017 Vastuullisuusviestintä Viestintä tuotteista Kriisiviestintä Viestintämoka Eroaako muusta viestinnästä? Mielikuvat vs. faktat

Lisätiedot

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkin tavoitteet Joutsenmerkki ohjaa ostajia tekemään ympäristön kannalta parempia päätöksiä tuottajia valmistamaan ympäristön kannalta parempia

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Jätämme maapallon lapsillemme vähintään samanlaisena kuin meillä se on nyt

Jätämme maapallon lapsillemme vähintään samanlaisena kuin meillä se on nyt Jätämme maapallon lapsillemme vähintään samanlaisena kuin meillä se on nyt 1. Emme tuhlaa luonnonvaroja ja saastuta ympäristöä - tasapaino luonnon käytön ja suojelun välillä 2. Huolehdimme ihmisten hyvinvoinnista

Lisätiedot

Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating. Tekesin Vene ohjelma. Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi

Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating. Tekesin Vene ohjelma. Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating Tekesin Vene ohjelma Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi Tavoitteet ja toteutus Projektin tavoitteena on tuoda esiin kestävän kehityksen

Lisätiedot

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1 Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa ( 1509/2011)

Lisätiedot

maailmaa Renkaat pyörittävät

maailmaa Renkaat pyörittävät Sinun Juuri nyt maailmassa rullaa miljardeja renkaita Joka päivä valmistetaan satoja tuhansia uusia renkaita renkaanjälkesi Millaisen renkaanjäljen sinä jätät? Renkaat pyörittävät maailmaa Kaikki ympärilläsi

Lisätiedot

Miten autokannan päästöjä vähennetään?

Miten autokannan päästöjä vähennetään? Miten autokannan päästöjä vähennetään? Autoalan ilmasto- ja energialinjaukset Tero Kallio, Autotuojat ry Autokannan uudistaminen autoveron poistaminen vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi:

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi: Tentissä saa olla käsinkirjoitetut muistiinpanot mukana. Mitään monistettua tai tulostettua materiaalia ei saa olla tentissä. Laskimen käyttö on kielletty. Tenttikysymysten vastaukset on kirjoitettava

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu. Asiakaslähtöisyys ohjaa jokapäiväistä toimintaamme

Yhteiskuntavastuu. Asiakaslähtöisyys ohjaa jokapäiväistä toimintaamme Asiakaslähtöisyys ohjaa jokapäiväistä toimintaamme 1 Vastuu tulevaisuudesta on yhteinen Enfon toimintatapana on ajatella tulevaisuutta ja ottaa vastuu nykyhetkestä. Tämä koskee erityisesti Enfon yhteiskuntavastuuta,

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Motivan webinaaritilaisuus 24.11.2017 Pääsihteeri Auvo Kaivola Sisältö: Puu on erinomainen materiaali Mistä metsäsertifioinnissa

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä

Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä Esimerkkinä metsäsertifiointimerkit 18.1.2011 Vihreät hankinnat haltuun -seminaari Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Global Warming Images / WWF-Canon. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö

Global Warming Images / WWF-Canon. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Global Warming Images / WWF-Canon Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Green Office on kotoisin Suomesta WWF Suomi kehitti Green Office -ohjelman vuonna 2002 Green

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Vauhditamme yrityksiä kasvuun ja kansainvälisille markkinoille. Rakennamme Lahden alueesta maailmanluokan ympäristöliiketoiminnan

Lisätiedot

Merkinnät hankinnan apuna. Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö

Merkinnät hankinnan apuna. Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö Merkinnät hankinnan apuna Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö Kiilto Family -konserni Suomalainen perheyritys, perustettu 1919 Tampereella Henkilöstöä Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

JOULUNAJAN MATINEA. Vastuunsa tunteva työorganisaatio

JOULUNAJAN MATINEA. Vastuunsa tunteva työorganisaatio JOULUNAJAN MATINEA Vastuunsa tunteva työorganisaatio Joulunajan henkeen liittyen tämänvuotisen matinean tarkoituksena on innostaa yhteistyökumppaneitamme kiteyttämään omaan toimintaansa liittyvät yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

ESSEE-TEHTÄVÄT 1. KYSYMYS

ESSEE-TEHTÄVÄT 1. KYSYMYS KOE 1 Elintarvike-ekonomia ja yrittäjyys, kuluttajaekonomia, maatalousekonomia ja yrittäjyys, markkinointi, metsäekonomia ja markkinointi Sekä A- että B-osasta tulee saada vähintään 7 pistettä. Mikäli

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Oiva-iltapäivä 29.10.2014 / kk SATO lyhyesti 2 Vastuullisuus SATOssa Ympäristövastuu Energiatehokkuus Elinkaari-investoinnit Jätemäärien pienentäminen Investointien

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Kulutuksen nykytrendit

Kulutuksen nykytrendit Kulutuksen nykytrendit Terhi-Anna Wilska Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 28.10. 2014 Mitä kuluttamisessa on 2 tapahtumassa? Elintason nousu, välttämättömyyksien muuttuminen Digitalisaatio, teknologian jokapaikkaistuminen

Lisätiedot

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija HR energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija 2 Työ on tärkein osa ihmisen elämän sisältöä yli 65 v. 46-55 v 26-35 v Lyhyt ammattikoulutus Opistotaso Akateeminen 0 25 50 75 100 Täysin samaa mieltä Jokseenkin

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Koskee koko LVI-alaa... - Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän perusteet lyhyesti - LVI-alaa koskevia

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

St u Li e Yr t St i In a Ny y L J Tu e Ai u s El i En e N u Je u Yr t St n Va t Ul i Uu m Ll i f Ti a s U A Ro h F s, 8.4. 0 5

St u Li e Yr t St i In a Ny y L J Tu e Ai u s El i En e N u Je u Yr t St n Va t Ul i Uu m Ll i f Ti a s U A Ro h F s, 8.4. 0 5 St u Li e Yr t St i In a Ny y L J Tu e Ai u s El i En e N u Je u Yr t St n Va t Ul i Uu m Ll i f Ti a s U A Ro h F s, 8.4. 0 5 s ÄL s FIBS Vastuullinen yritystoiminta Yritysvastuu Suomessa: FIBSin yrityvastuututkimus

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Konserniraportointi muutoksessa ja tulevaisuuden haasteissa

Konserniraportointi muutoksessa ja tulevaisuuden haasteissa Taloussanomien seminaarit: Konserniraportointi palveluna 1.10.2009 Sanomatalo, Helsinki Konserniraportointi muutoksessa ja tulevaisuuden haasteissa Mikael Niskala Vice President, Sustainability Solutions

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi. sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi. sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2017 COM(2016) 864 final ANNEXES 1 to 5 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA Motivan HANKINTAPALVELU KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU-

Lisätiedot

Hyvinvointi elintarvikeketjussa, teot ja tavoitteet kommenttipuheenvuoro Elintarvikeketjun visio ja uutispäivä 3.12.2010 Tiina Lampisjärvi Ruoka tyydyttää inhimillisiä tarpeita ja tuo hyvinvointia Maslowin

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN KILPAILUKYVYN SÄILYTTÄMISEKSI Osaksi kiinteistöä integroitava Realgreen- tuottaa sähköä aurinko- ja

Lisätiedot

Hallituksen esitys Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Hallituksen esitys Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 14.10.2016 Johtava asiantuntija Ari Herrala,

Lisätiedot

Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company

Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company Ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi Eden Springs, Suomen johtava yritysten juomavesiratkaisujen

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

EU-RENGASMERKINTÄ RENGASVALINTOJEN TUEKSI

EU-RENGASMERKINTÄ RENGASVALINTOJEN TUEKSI EU-RENGASMERKINTÄ RENGASVALINTOJEN TUEKSI, tekninen päällikkö Bridgestone Finland Oy Rengasvalmistajat ry EU-RENGASMERKINNÄN TARKOITUS JA TAVOITTEET EU-rengasmerkinnän tarkoituksena on lisätä tieliikenteen

Lisätiedot

Auton valinta ja ajotapa osana liikkumisen ohjausta

Auton valinta ja ajotapa osana liikkumisen ohjausta Auton valinta ja ajotapa osana liikkumisen ohjausta LIVE-tilaisuus, Tampere, 17.4.2012 Vesa Peltola, Motiva Oy SISÄLTÖ 1.Auton hankinta 2.Taloudellinen ajotapa Nyrkkisääntöjä auton hankintaa helpottamaan

Lisätiedot