Vastuullinen yritystoiminta ja ympäristömarkkinointi autoalalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullinen yritystoiminta ja ympäristömarkkinointi autoalalla"

Transkriptio

1 1 Vastuullinen yritystoiminta ja ympäristömarkkinointi autoalalla Kuva: ClipArt 8/2010 Taija Grönholm Suomen ympäristöopisto SYKLI

2 2 1. Vastuullinen yritystoiminta Ympäristöviestintä Ympäristömarkkinointi Tuotteen ympäristöominaisuudet ja ympäristövaikutusten merkitys Vertailu Ympäristömerkit Viherpesu Ympäristöväittämät autoalan markkinoinnissa Autojen mainonta Uusien autojen ja autonrenkaiden energiamerkintä Autoalan yrityskuvamainonta Esimerkkejä ympäristöväittämien käytöstä autojen markkinoinnissa...12 Lähteet ja lisätietoa...15

3 3 1. Vastuullinen yritystoiminta Vastuullinen yritystoiminta (Corporate Responsibility, suomeksi myös mm. yhteiskuntavastuu, yritysvastuu, kestävän kehityksen mukainen yritystoiminta) on yrityksen liiketoimintaa tukevaa omaehtoista vastuullisuutta. Se määräytyy yrityksen arvojen ja tavoitteiden mukaan ja sen muotoutumisessa yritys ottaa huomioon keskeisten sidosryhmien vaatimukset ja odotukset. Vastuullinen yritys kiinnittää huomiota toimintansa taloudellisiin ja sosiaalisiin näkökohtiin sekä ympäristönäkökohtiin. Taloudelliseen vastuullisuuteen kuuluvat kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtiminen sekä omistajien tuotto-odotuksiin vastaaminen, jolloin yritys tuottaa myös yhteiskunnalle taloudellista hyvinvointia. Hyvä taloudellinen suorituskyky luo perustan muille vastuullisuuden ulottuvuuksille. Jos yrityksen talous ei ole kunnossa sillä ei ole edellytyksiä huolehtia sosiaalisesta ja ympäristövastuustaan, mutta toisaalta yritys ei voi kuitenkaan menestyä, ellei se huolehdi henkilöstöstään ja ympäristöstään tai käyttäydy vastuullisesti sidosryhmiään kohtaan. Ympäristövastuullisuus tarkoittaa luonnonvarojen kestävää käyttöä, jätteiden määrän vähentämistä sekä ympäristöhaittojen pitämistä mahdollisimman pieninä. Sosiaalinen vastuullisuus kohdistuu ihmisiin ja se käsittää henkilöstön hyvinvoinnin, koulutuksen ja motivoinnin, tuoteturvallisuuden ja kuluttajansuojan sekä yhteistyön yritysverkoissa. Siihen kuuluvat myös avoin vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa sekä hyvien toimintatapojen ja yhteistyön edistäminen. Tavoitteiden asettamista ja seurantaa varten tarvitaan mittareita. Yleispätevää, kaikille ja kaikkiin tilanteisiin sopivaa mittaristoa ei ole olemassa. Taloudellisen suorituskyvyn mittarit ovat vakiintuneita ja perustuvat pitkälti lainsäädäntöön, myös ympäristöasioiden mittarit ovat pitkälti vakiintuneita. Muut käytettävät mittarit yritys valitsee siten, että ne kuvaavat mahdollisimman hyvin seurattavia ja kehitettäviä asioita. Taulukossa 1 on esitetty esimerkkejä taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien sekä ympäristönäkökohtien seurantaan soveltuvista mittareista. Taulukko 1: Esimerkkejä taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien sekä ympäristönäkökohtien mittareista. Näkökohta Taloudellinen suorituskyky ja hyvinvoinnin tuottaminen Ympäristönsuojelu ja luonnonvarojen kestävä käyttö Henkilöstö Tuoteturvallisuus ja kuluttajansuoja Hyvät toimintatavat ja yhteistyö yritysverkostossa Suhteet lähiyhteisöihin ja yleishyödyllisten toimintojen tukeminen Mittari Pääoman tuotto, omavaraisuus, liikevaihdon kasvu, jalostusarvo, työpaikat, investoinnit, verot ja sosiaalivakuutusmaksut, tutkimus- ja teknologiapanostus Päästöt ja jätteet, energian ja raaka-aineiden kulutus, ympäristönsuojeluinvestoinnit ja käyttökustannukset, henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen Henkilöstörakenne, tapaturmat ja poissaolot, panostus koulutukseen, työtyytyväisyys Tuotevirheet, ympäristö- ja terveystuotteiden kehityspanostus, puolueettomat tuotetestaukset Asiakkaiden ja liikekumppanien tyytyväisyys, alihankkijoiden arvioinnin menetelmät ja kattavuus, lahjomattomuus Yhteistyöhankkeet koulujen kanssa, asukkaiden palaute, avustukset yhteisöille

4 4 Monet yritykset raportoivat vastuullisesta toiminnastaan. Vuosikertomuksessa kerrottujen asioiden lisäksi varsinkin isot yritykset laativat myös ympäristöraportteja, kestävän kehityksen raportteja tai yhteiskuntavastuuraportteja. Jotkut yritykset varmennuttavat raporttinsa ja koko raportointiprosessin ulkopuolisella taholla, toisissa yrityksissä lähdetään siitä, että luotettavuusaste on korkea, kun tiedot perustuvat tarkastettuun kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sekä systemaattiseen laatu-, ympäristö-, ja henkilöstöasioiden hallintaan. Raportointia varten on olemassa erilaisia ohjeita, mm. Global Reporting Initiative- eli GRI-ohje. Vielä ei juurikaan ole tutkittua tietoa siitä, että saako yritys vastuullisuudesta kilpailuetua. Ratkaisevaa on se, missä määrin asiakas arvostaa vastuullista toimintaa. Vastuuton toiminta sen sijaan tuo kilpailuhaittaa ja heikentää yrityksen toimintaedellytyksiä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Vastuullinen toiminta on osa yrityksen liiketoimintaosaamista ja siitä on tullut aiempaa merkittävämpi perusta yrityksen toiminnalle Ympäristöviestintä Ympäristöviestinnän perustehtävänä on kertoa ymmärrettävästi kaikista yrityksen toimintaan liittyvistä ympäristöasioista. Yritysten ympäristöosaaminen itsessään on viime vuosina parantunut, merkittävä rooli tässä yhteydessä onkin informaation välityksellä. Ympäristöviestintään kuuluu ympäristötiedottaminen (kriisiviestintä, sisäinen viestintä, ympäristöjärjestöt), ympäristöraportointi (ympäristövaikutuksista ja tavoitteista kertominen yrityksiltä sidosryhmille) ja ympäristömainonta (PR ja markkinointi). Hyvä ympäristöviestintä on avointa ja aktiivista, selkeää ja ymmärrettävää, oikea-aikaista (erityisesti kriisiviestinnän kohdalla), suunnitelmallista, luotettavaa sekä vuorovaikutteista. Yrityksen tulisi viestittää ainakin seuraavia ympäristöön liittyviä asioita: vaarallisten aineiden vähentäminen raaka-aineissa tavoitteet energian käytön parantamisessa (uusiutuva energia, veden- ja sähkönkäytön optimointi) paremmat kierrätysmenetelmät/uusiokäyttö uusien ympäristöjärjestelmien/strategioiden käyttöönotto päästöjen vähentäminen melu, haju ympäristötalkoot/tempaukset alihankkijoille asetetut ympäristösäännökset kriisiviestintä. Yrityksen sisäisen ympäristöviestinnän tavoitteita: ympäristöarvojen, toimintaperiaatteiden ja päämäärien integroiminen yrityskulttuuriin henkilöstön ja muiden sisäisten sidosryhmien sitouttaminen ympäristönsuojelutoimintaan ja tason jatkuvaan parantamiseen tiedon ja osaamisen kehittäminen asenteisiin vaikuttaminen ja motivointi. Yrityksen ulkoisen ympäristöviestinnän tavoitteita: ympäristöimagon luominen (mielikuva organisaatiosta, tuotteesta tai palvelusta)

5 5 lisäarvon lunastaminen ympäristöasioihin tehdyistä panostuksista yhteistyön vahvistaminen, avoimuuden lisääminen, luottamuksen rakentaminen mielipiteiden, ehdotusten ja ideoiden saaminen sidosryhmiltä ympäristötoiminnan parantamiseen. Ympäristöviestinnän haasteita ovat mm. työntekijöiden muutosvastarinta ja johdon sitoutumattomuus, sekä äärimmäisen laaja sidosryhmäkenttä; kaikkien osallisten tarpeiden tyydyttäminen on hankalaa ja tarvittaessa ympäristöviestintää tulisikin kohdentaa. Merkittävä haaste on myös ympäristöviestinnällä erottuminen, koska organisaatioilla on samankaltaista ympäristöviestintää ja -raportointia. Todellisuuden ja ulkoisen mainostetun kuvan yhteneväisyys saattaa myös jäädä hämäräksi; kuluttajille ja ulkopuolisille voi olla vaikea tiedostaa, kuinka asiat oikeasti ovat. Viestin perillemenon turvaamiseksi tulisi miettiä itse viestin sisältöä (onko ajankohtainen ja relevantti), sekä esittämistapaa. Myös vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on tärkeää. 2. Ympäristömarkkinointi Tiedot tuotteen ympäristövaikutuksista ja yrityksen eettisyydestä laajemmin ovat tärkeitä kuluttajille ja muille sidosryhmille. Useat selvitykset osoittavat, että kuluttajat ovat enenevässä määrin kiinnostuneita kuluttamisen ympäristövaikutuksista ja haluavat suosia vähemmän ympäristöä kuormittavia tuotteita ja palveluja, joten myös paine käyttää ympäristöväittämiä mainonnassa on kasvamassa entisestään. Ympäristöväittämillä tarkoitetaan ympäristöä koskevia seikkoja, jotka liittyvät tuotteen valmistukseen, pakkaamiseen, jakeluun, kulutukseen tai hävittämiseen. Ympäristöväittämiä voi käyttää tuotteen markkinoinnissa ja mainonnassa, kun on varmistanut sen, että tuotteen ympäristövaikutuksissa on jotain kertomisen arvoista. Keskeinen kysymys yritykselle onkin, että miten se voi kertoa markkinoinnissaan toimenpiteistä, joilla on pystytty vähentämään mainostettavan tuotteen haitallisia ympäristövaikutuksia. Ympäristömarkkinointi (vihreä markkinointi, ekomarkkinointi, green marketing, environmental marketing, eco-marketing) nähdään kokonaisvaltaisena koko yritystä koskevana strategisena lähestymistapana, ei niinkään yksittäisenä toimintona. Markkinoinnissa ei tule käyttää väärin kuluttajan huolta ympäristöstä, eikä pyrkiä hyötymään kuluttajan puutteellisesta ympäristötietämyksestä, eli markkinoinnissa ei saa käyttää sellaisia ilmaisuja tai esityksiä, jotka ovat omiaan johtamaan kuluttajia harhaan tuotteen tai markkinoijan ympäristöystävällisyydestä. Kuluttajavirastolla on Suomessa vastuu valvoa ympäristöväittämien käyttöä markkinoinnissa. Väittämien käyttöä alettiin seurata 1990-luvulla. Vihreys oli usein päälle liimattua ja vailla todellisuuspohjaa ensimmäisissä ympäristöteemaa korostavissa mainoksissa. Kuluttajavirasto laati tilanteen korjaamiseksi yrityksille ympäristömarkkinoinnin periaatteista kuluttajansuojalakiin perustuvan linjauksen. Vuoden 2007 tienoilla, ilmastonmuutosta koskevan keskustelun voimistuessa, ympäristömarkkinointi nousi uudestaan esiin. Useat yritykset olivat muuttaneet toimintatapojaan ja tuotteitaan ympäristöystävällisemmiksi, mutta esittivät siitä mainoksissaan liian pitkälle meneviä väitteitä. Tällöin Kuluttajavirasto puuttui muun muassa mainoksiin, joissa luvattiin biopolttoaineen vievän litra litralta kohti puhtaampaa maailmaa ja vesihanan vaihtamisen puolittavan vedenkulutuksen ja säästävän rahaa, energiaa ja ympäristöä. Viime vuosina liioittelu on vähentynyt, mutta edelleen mainoksissa tehdään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä kuluttajan valintojen vaikutuksista.

6 6 Suomen lisäksi muissakin OECD-maissa on ympäristömarkkinointi ollut viranomaisten huomion kohteena. OECD on muistuttanut epämääräisten ja yliampuvien ympäristöväittämien vähentävän kuluttajien kiinnostusta ja luottamusta ympäristöystävällisiin tuotteisiin. Viime kädessä harhaanjohtavalla markkinoinnilla on näin haitallisia vaikutuksia kuluttajille, lakia noudattaville yrityksille ja ympäristölle. Ympäristöargumenttien käyttö on ollut sekalaista, minkä johdosta Kansainvälinen standardisoimisorganisaatio ISO on luonut ohjeistot kolmelle erityyppiselle ympäristömerkinnälle. ISO Ympäristömerkinnät ja ympäristöselosteet koskee omaehtoisia ympäristöväittämiä. Standardi määrittelee selosteet, joita ovat yrityksen omaan ilmoitukseen pohjautuvat ympäristöväittämät. Nämä väittämät voivat koskea esim. kompostoitavuutta, hajoamista ympäristössä, uudelleen asennettavuutta, kierrätettävyyttä, kierrätysmateriaalien osuutta tuotteen massasta, vähennettyä energiankulutusta, vähennettyä materiaaliresurssien kulutusta ja vähennettyä vedenkulutusta. Standardi määrittelee nämä termit ja asettaa yleisiä vaatimuksia selosteelle (mm. seloste ei saa olla harhaanjohtava). Standardin ohjeita on suositeltavaa noudattaa, jos väitteiden oikeellisuudesta ei ole varmaa tietoa. ISO standardi on ohjeisto puolueettoman ulkopuolisen tahon hallinnoimille, tuotteen elinkaaren huomioonottavalle ympäristömerkeille, joita yleensä pidetään varsinaisina ympäristömerkkeinä (Pohjoismainen ympäristömerkki eli joutsenmerkki, EU:n ympäristömerkki eli EU-kukka). ISO/TR puolestaan on ohjeisto ympäristötuoteselosteissa käytettävälle tiedolle, joka perustuu yksityiskohtaiseen elinkaariarviointiin (detailed LCA) tuotteiden ympäristövaikutuksista. Ympäristötuoteselostuksen sertifioi ulkopuolinen arviointilaitos Tuotteen ympäristöominaisuudet ja ympäristövaikutusten merkitys Markkinoinnissa kannattaa kertoa tuotteen ympäristövaikutuksista vain merkityksellisiä ja olennaisia asioita. Ympäristöväittämien merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon muut saman tuoteryhmän tuotteet. Esimerkiksi sanan fosfaatiton käyttäminen markkinoinnissa ei ole olennaista, mikäli markkinoilla ei ole vastaavia fosfaattia sisältäviä tuotteita. Ympäristöväittämän olennaisuutta arvioidaan suhteessa tuotteen kaikkiin ympäristövaikutuksiin. Välttämättä ei ole mielekästä esimerkiksi korostaa, että pakkauksessa käytetystä materiaalista kolme prosenttia on kierrätettyä, jos pakkauksen sisältämä tuote on tunnetusti äärimmäisen haitallinen ympäristölle. Mikäli tuote voitaisiin yhtä hyvin myydä ilman pakkausta, markkinoinnissa ei ehkä ole syytä keskittyä uuteen ympäristöystävälliseen pakkaukseen. Tuotteen ympäristövaikutuksiltaan merkittävät ominaisuudet tulee kertoa selkeästi ja yksiselitteisesti. Selväksi pitää tehdä myös se, että liittyvätkö ympäristöväittämät itse tuotteeseen vai pakkaukseen. Markkinoinnissa on syytä välttää yleisiä, yksilöimättömiä ja moniselitteisiä ilmaisuja. Kannattaa käyttää vain sellaisia termejä, joita asiakkaat ymmärtävät. Esimerkiksi ympäristöalan ammattisanastoa tai tieteellisiä käsitteitä voidaan käyttää, mikäli ne liittyvät olennaisesti asiayhteyteen ja niitä käytetään tavalla, jonka markkinoinnin kohderyhmän voidaan olettaa ymmärtävän. Väitteiden pitää olla täsmällisiä. Kuluttajan yksittäisen ostopäätöksen vaikutusta ympäristön tilaan ei tule liioitella, eli paisuteltuja uhkakuvia kuluttajan tuotevalinnan seurauksista ei pidä luoda. Esimerkiksi omakotitalojen puutteellisella eristämisellä ei ole kovin keskeistä merkitystä ilmastonmuutoksen kannalta.

7 7 Ympäristömarkkinointia arvioidaan sillä perusteella, minkälaisen kokonaiskuvan se luo, joten markkinoinnin yleisvaikutelman pitää perustua tosiasioihin. Sellaisiin ympäristövaikutuksiin, joista on olemassa ristiriitaisia tutkimustuloksia, ei pidä vedota. Markkinoinnissa voidaan hyödyntää teknisiä esityksiä tai tieteellisiä tutkimustuloksia vain jos ne perustuvat luotettavaan tieteelliseen näyttöön. Kannattaa kertoa vain tosiasiat, jos tuotteen valmistusprosessin, ainesosien tai käytön ympäristövaikutuksista ei ole varmuutta; johtopäätösten tekemisen voi jättää asiakkaalle. Yleistäviä sanoja (esim. ympäristöystävällinen, vihreä, luontoystävällinen, ekologinen, ekotuote, saastuttamaton, vastuullinen) voi käyttää vasta kun on todella perusteellisesti selvittänyt tuotteen koko elinkaaren ( kehdosta hautaan ) ja mikäli tuote koko elinkaarensa ajan kuormittaa ympäristöä olennaisesti vähemmän kuin muut samaan tuoteryhmään kuuluvat tuotteet. Yleisen ympäristöväittämän tueksi pitääkin löytyä tuotteen koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia koskeva selvitys. Termin hajoava/biohajoava käyttöön mainonnassa tulee myös kiinnittää huomiota. Jos markkinoija ei yksilöi tuotteen hajoavuutta koskevaa väittämää, tulee sen tueksi hankkia näyttö siitä, että koko tuote hajoaa luonnossa täydellisesti tai lähes täydellisesti. Väittämä pitää yksilöidä, jos ei tarkoita koko tuotteen täydellistä hajoavuutta. Esimerkiksi biohajoavilla pesuaineilla tarkoitetaan usein sitä, että aineen sisältämät tensidit hajoavat OECDnormien mukaisesti. Tämä pitää täsmentää markkinoinnissa. Jos kertoo tuotteen hajoavuudesta tietyissä olosuhteissa, kuuluu tilanteen olla realistinen markkinoinnin kohderyhmälle ja jos hajoaminen edellyttää erityisiä olosuhteita, niin niistä pitää kertoa. Hajoamistuotteet eivät saa olla luonnolle haitallisia. Kaatopaikalle joutuvat jätteet puolestaan eivät juurikaan hajoa. On syytä täsmentää myös se, että hajoaako tuote valon vai mikrobien vaikutuksesta. Mikäli tuotteen voisi myydä ilman pakkausta, niin kannattaa miettiä onko pakkauksen hajoavuudella todellista myönteistä merkitystä ympäristölle ja kannattaako näin ollen asiaa käyttää mainonnassa. Myös kompostoitava -sanalta tai muilta jätteiden käsittelyyn liittyviltä sanoilta vaaditaan samat edellytykset kuin (bio)hajoava -sanan käytöltä. Markkinoinnissa pitää kertoa mitä tuotteen kompostoimiseen tai polttamiseen vaaditaan, erityisistä edellytyksistä pitää aina kertoa. On esimerkiksi mainittava, pitääkö pakkaus pestä ennen sen polttamista tai muun polttoaineen lisäämistä. Jätteiden käsittelytavalla ei ole merkitystä, jos olennainen osa kohderyhmää ei voi sitä käyttää. Kierrätyksestä tai uusiokäytöstä annettujen lupausten on oltava totta. Esimerkiksi vakiintuneen, yleiseurooppalaisen kierrätysmerkin käyttö muovipakkauksiin liittyvässä mainonnassa ei sinänsä ole lainvastaista, mutta väittämällä ei kuitenkaan ole käytännössä merkitystä, jos muovin keräyspisteitä ei ole tai uudelleentäytettävään pakkaukseen ei voikaan ostaa tuotetta irrallaan. Kaiken kaikkiaan markkinoinnissa pitää siis täsmentää: tarkoittaako itse tuotetta, pakkausta, vai näiden raaka-aineita onko pakkaus vai tuote valmistettu kierrätetystä materiaalista ja miltä osin voiko pakkauksen kierrättää tai käyttää uudelleen tuotteen käytön jälkeen.

8 Vertailu Vertailussa tulee käyttää vain saman tuoteryhmän tuotteiden ympäristövaikutuksia. Ennen kuin kertoo markkinoinnissa vain yhdestä vertailtavasta ominaisuudesta pitää varmistaa, etteivät vertailtavien tuotteiden elinkaaret poikkea oleellisesti toisistaan muilta osin. Jos käyttää vertailevaa ilmaisua (esim. parhaat eristeet ), pitää hankkia näyttö siitä, että tuotteet todella ovat ympäristövaikutustensa kannalta parempia kuin muut markkinoilla olevat saman ryhmän tuotteet. Jos vertailua ei ole täsmennetty, niin näyttövelvollisuus koskee koko tuotteen elinkaarta. Vertaileva väittämä on laadittava niin, että siitä ilmenee onko väitetty asia absoluuttinen vai suhteellinen. Tämä pätee kaikkiin väittämiin, sekä vertailussa markkinoijan omaan aikaisempaan tuotteeseen että vertailussa kilpailijan tuotteeseen Ympäristömerkit Jos tuotteen tuoteryhmälle on vahvistettu ympäristömerkkikriteerit, tuotteelle voi hakea käyttöoikeudet pohjoismaiseen ympäristömerkkiin (joutsenmerkki) tai EU:n ympäristömerkkiin (EU-kukka). Joutsenkriteerit on vahvistettu mm. ajoneuvorenkaille, auton- ja veneenhoitotuotteille, voiteluöljyille ja erityyppisille puhdistusaineille. EUkukan kriteerit on vahvistettu mm. voiteluaineille. Jos yritys käyttää tuotteita, joille on myönnetty Pohjoismainen tai EU:n ympäristömerkki, niin niitä on hyvä käyttää mainonnassa yleisten ympäristöystävällisyydestä kertovien väitteiden sijaan (esim. käytämme autohuolloissa joutsenmerkittyjä tuotteita ). Markkinoinnassa on tuotava selkeästi esille millä käytettävillä tuotteilla on ympäristömerkki, markkinointi ei saa olla harhaanjohtavaa (esim. jos jollain käytettävillä tuotteilla on joutsenmerkki, ei pidä viestiä että koko korjaamolla olisi joutsenmerkki). Joutsenmerkkiä voi käyttää mm. liitettynä tuotteeseen tai esillä palvelupisteessä sekä markkinoinnissa ja tiedotteissa. Kolmannen osapuolen myöntämä ympäristömerkki antaa yksiselitteisen ja luotettavan kuvan tuotteen ympäristöominaisuuksista. Omatekoisia ympäristömerkkejä sen sijaan ei tule käyttää. Markkinatuomioistuin kielsi ratkaisussaan (2001:009) yrittäjää käyttämästä omaa, yhtiön itsensä kehittämää merkkiä, jonka avulla yhtiö korosti markkinoinnissa perusteettomasti ympäristöarvoja. Merkki viittasi ympäristöä säästävään kierrätykseen, minä yrityksen markkinoimaa toimintaa ei kuitenkaan varsinaisesti voinut pitää. Merkin käyttö saattoi markkinatuomioistuimen mukaan hämärtää kuluttajien mielikuvaa kierrätykseen liittyvästä ympäristöä säästävästä toiminnasta. Ympäristömerkkejä koskee ISO standardi, joka on ohjeisto puolueettoman ulkopuolisen tahon hallinnoimille, tuotteen elinkaaren huomioonottavalle ympäristömerkeille. WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta. Energiankulutuksessa ja kestävissä ratkaisuissa toimitilat ovat avainasemassa. Green Office motivoi henkilöstöä arjen ekotekoihin ja parantaa ympäristötietoisuutta. WWF myöntää ohjelman kriteerit täyttävälle toimistolle Green Office -merkin. Kesäkuussa 2010 Green Office -verkostossa oli Suomesta mukana 183 organisaatiota, joista 130:lle oli myönnetty merkin käyttöoikeus.

9 Viherpesu Markkinoinnin yhteydessä termillä viherpesu (greenwashing) tarkoitetaan pinnallista vihertymistä, joka ei juuri ulotu mainontaa syvemmälle. Tällaisessa markkinoinnissa tuotetaan assosiaatioita, jotka liittyvät puhtauteen ja ekologisuuteen ja yleensä kyseisillä yrityksillä on selkeästi haitallinen vaikutus ympäristöön. Kyseessä on viherpesu, kun yritys käyttää resursseja enemmän vihreään imagoonsa kuin todellisiin ekotekoihin. Tämä tapahtuu valikoimalla tai kaunistelemalla liiketoiminnan ympäristövaikutuksia, tai jopa pahimmassa (mutta myös harvinaisimmassa) tapauksessa vääristelemällä tietoja. Viherpesuun voivat liittyä mm. yrityksen itsensä keksimät ympäristömerkit ja luonnonsuojelujärjestöjen tunnusten väärinkäyttö. Kuluttajaviraston mukaan on todellinen riski, että Euroopassa harhaanjohtava ja vääristelevä ympäristömarkkinointi on kasvussa. Myös OECD pitää riskinä sitä, että tällainen markkinointi vie pohjaa aidon tuotekehityksen ja rehellisen yritystoiminnan alta ja johtaa näin epärehellisiin markkinointitapoihin, mikä puolestaan voi vähentää kuluttajien luottamusta ympäristöväittämiin. Britannian ympäristö-, ravinto- ja maatalousministeriön viherpesu-tarkistuslistan mukaan harhaanjohtavaa on mm.: luoda mielikuva, että tuote on kokonaan kierrätetty, mikäli näin ei ole antaa vaikutelma, että kyseessä on yleisesti hyväksytty asia, jos siihen kohdistuu merkittäviä epäilyjä tai siitä on olemassa ristiriitaisia tieteellisiä tulkintoja tehdä vertailuja, ellei vertailu ole aiheellista, selkeää ja yksityiskohtaista (esim. väärin: nyt entistäkin ympäristöystävällisempi, oikein: kuluttaa 20 % vähemmän energiaa kuin edellinen mallimme ). Kukkasia ilmaan puhaltava tehtaanpiippu, hybridiauto trooppisten kalojen seassa, sademetsä öljy-yhtiön logon taustalla, nämä ovat konkreettisia esimerkkejä suuriyhtiöiden mainoksista viime vuosilta. Suomessa viherpesusta on ehkä näkyvimmin kritisoitu yritystä, joka tuottaa ja markkinoi palmuöljypohjaista biopolttoainetta. 3. Ympäristöväittämät autoalan markkinoinnissa Suomessa Kuluttajavirasto, Autotuojat ja Autoalan keskusliitto ovat sopineet ympäristöasioiden periaatteet autojen markkinoinnissa. Periaatteiden tavoitteena on, että asiakas saa totuudenmukaisen kokonaiskuvan ympäristön hyväksi tehdyistä muutoksista ja niiden vaikutuksista ja ettei autonostoa suunnittelevalle anneta liian suuria lupauksia ajoneuvon ympäristöominaisuuksista Autojen mainonta Autojen osien ja ominaisuuksien kehittelyssä on tehty ratkaisuja, joiden ansiosta autojen haitallisia ympäristövaikutuksia on saatu vähennettyä. Markkinoinnissa onkin hyvä kertoa näistä parannuksista, joiden ansiosta auto poikkeaa edukseen muista samantyyppisistä autoista. Seuraavat asiat on kuitenkin muistettava: Autoa ei voi väittää yleisesti vihreäksi tai puhtaaksi. Väitteillä on oltava todella merkitystä ympäristölle.

10 10 Verrata voi vain vertaisiin. Mainonnassa voi kertoa parannuksista verrattuna muihin saman kokoluokan autoihin, esimerkiksi pientä perheautoa ei voi verrata ison kokoluokan henkilöautoon tai katumaasturiin. Ympäristöväittämien tulee koskea autojen ympäristövaikutusten kannalta merkityksellisiä ominaisuuksia, joita ovat hiilidioksidipäästöt, säännellyt päästöt, auton valmistus ja jakelujärjestelmä, auton tekniset ratkaisut, melu ja kierrätys. Kaikki tosiasiaväittämät on kyettävä todistamaan oikeiksi. Näytön on oltava valmiina siinä vaiheessa, kun yritys aloittaa markkinoinnin. Tutkimustieto hyödykkeiden vaikutuksesta ympäristöön lisääntyy jatkuvasti, joten näytön ajantasaisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Mainoksesta on käytävä ilmi käytetty tietolähde, jos kyse on ulkopuoliseen testiin tai tutkimukseen perustuvista väittämistä. Mainostaja ei voi tehdä testistä omia johtopäätöksiä tai yleistyksiä. Jos mainoksessa käytetään vain osaa testistä, mainos ei saa olla harhaanjohtava testin kokonaistulosten kannalta. Markkinointia arvioidaan sen kuluttajille antaman kokonaiskuvan perusteella, joten mainontaa suunniteltaessa on varmistettava, että sen välittämä kokonaiskuva on oikea ja perustuu tosiasioihin. Yksittäisen ympäristöominaisuuden merkitystä ei saa korostaa niin, että markkinoinnin antama kokonaisvaikutelma on harhaanjohtava. Esimerkiksi jos automallin uuteen versioon on tehty ympäristöominaisuuksia koskeva vähäinen parannus, sitä koskevan markkinointiviestin on oltava oikeassa suhteessa kyseisen auton kokonaisympäristövaikutuksiin. Mainonnassa tulisi käyttää vain sellaisia termejä, joita tavallinen autonostaja ymmärtää. Kannattaa välttää vaikeaselkoisia ilmaisuja ja ilmaisuja, jotka voidaan ymmärtää monella tavalla. Kuluttajan yksittäisen ostopäätöksen vaikutusta ympäristön tilaan ei myöskään pidä liioitella, myös vähäpäästöiset tai ympäristön kannalta muuten vähemmän haitalliset autot kuormittavat ympäristöä. Mainonta ei saa välittää mielikuvaa siitä, että kuluttaja voisi pelkällä ostopäätöksellään tehdä oman osuutensa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Kuluttajalle voidaan kuitenkin antaa virikkeitä miettiä omaa käyttäytymistään ja ilmaston tilan kehittymistä. Autot kuormittavat elinkaarensa aikana ympäristöä monin tavoin, mm. raaka-aineiden hankinta, valmistusprosessi, jakelu, käyttö, huollot, monentyyppiset ominaisuudet epäasiallisen käytöstä poiston ja romutuksen yhteydessä. Elinkaaren aikaiset vaiheet vaikuttavat eri tavoin ympäristöön, eli eri vaiheiden ympäristövaikutukset eivät ole yhteismitallisia. Auton kohdalla sen käytön aikaiset ympäristövaikutukset ovat valtavan suuret suhteessa muiden vaiheiden vaikutuksiin. Yleiset ilmaisut auton positiivisista ympäristövaikutuksista voivat antaa kuluttajalle perusteettomasti sellaisen kuvan, että tietty auto olisi ympäristön kannalta parempi kuin muut markkinoilla olevat autot. Esimerkiksi mainoksessa käytetty ilmaisu puhtaamman ympäristön puolesta oli markkinatuomioistuimen mukaan (MT: 1992:26) autojen markkinoinnissa yleistävä ja täsmentämätön. Yleisten väittämien sijaan mainonnassa voidaan kertoa yksilöidysti auton teknisistä parannuksista haitallisten ympäristövaikutusten parantamiseksi, mutta väitteet on pystyttävä todistamaan oikeiksi. Valtioneuvosto on antanut asetuksen autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta (938/2000). Asetuksen mukaan henkilöauton päästö- ja polttoaineenkulutustiedot tulee esittää mainosjulkaisussa helppolukuisella ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Lisäksi tiedot tulee esittää ainakin yhtä näkyvästi kuin pääosa mainosjulkaisun (mm. ilmoitukset sanoma- ja aikakauslehdissä, esitteet, internet-sivut) muista tiedoista. Jos

11 11 mainostetaan useita automalleja, on asetuksen mukaan ilmoitettava kaikkien mainokseen sisältyvien henkilöautomallien päästötiedot tai päästöjä koskeva vaihteluväli. Päästötietoja ei siis voi ilmoittaa yleisesti, esimerkiksi CO 2 -päästö alkaen 130 g/km. Asetus ei koske televisiomainontaa, mutta jos tv-mainoksessa viitataan nimenomaisesti yksilöidyn automallin ympäristövaikutuksiin päästöjen osalta, niin tällöin päästötiedot on ilmoitettava Uusien autojen ja autonrenkaiden energiamerkintä Henkilöautojen energiamerkinnän käyttö markkinoinnissa on vapaaehtoista. Mainoksessa on aina kuitenkin oltava CO 2 -päästö ja EU-yhdistetty polttoaineenkulutus (valtioneuvoston asetus autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta, 938/2000), joten käyttämällä merkkiä yritys täyttää viranomaisvelvoitteensa. Merkinnästä voi halutessaan käyttää mainonnassa vain osaa missä kerrotaan CO 2 -päästö ja polttoaineen kulutus, muuta energiamerkinnän sisältämää informaatiota voi mainoksessa käyttää vapaavalintaisesti. Autoliikkeissä henkilöautojen energiamerkintä on oltava kokonaisuudessaan näkyvillä, A4-koossa vastaavan auton lähettyvillä paikassa, josta asiakas voi sen vaivatta havaita (esim. auton tuulilasi tai esiteteline). 3,9 l/100 km Kuva 1: Energiamerkinnän osan käyttö graafisessa muodossa, ilmoittamisen minimivaatimukset täytetty, polttoaineenkulutus/100 km lisättävä kuvaan erikseen. Marraskuussa 2009 voimaan tuli EU:n asetus autonrenkaiden energiamerkinnästä (N:o 1222/2009), jonka tavoitteena on edistää kuluttajien tietoisuutta renkaiden osuudesta polttoaineen kulutuksessa. Suunnitelmissa on toteuttaa merkintä renkaisiin liimattavalla tarralla, joka on ulkoasultaan vastaava kuin henkilöautojen energiamerkintä. Asetuksen mukaan markkinoinnissa on kerrottava renkaiden polttoainetaloudellisuudesta sekä vierintämeluominaisuudesta ja myös renkaiden märkäpidosta, mikäli kyseinen tieto on käytettävissä. Vastaavat tiedot pitäisi ilmetä kuitissa kuluttajan ostettua renkaat ja niiden tulee löytyä myös rengasvalmistajien teknisistä mainosmateriaaleista sekä nettisivuilta. Jäsenvaltioissa merkinnät on otettava käyttöön alkaen Autoalan yrityskuvamainonta Yrityskuvamainonnassa ei esitellä yksilöityjä tuotteita, vaan siinä kerrotaan esimerkiksi yrityksen toimintaperiaatteista, tavoitteista ja tuotteiden laadusta, eli sen avulla luodaan myönteistä kuvaa yrityksestä. Yrityskuvamainonnassa voidaan kertoa yleisesti auton val-

12 12 mistajien ympäristöohjelmien sisällöstä, kuten toimista autonvalmistuksen haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi tai autojen kierrätyksen tehostamiseksi. Markkinoinnissa ei saa antaa kuvaa autosta ympäristöystävällisenä tuotteena ja annettujen tietojen on oltava merkityksellisiä autojen ympäristövaikutusten kannalta. Yrityskuvamainonnassa voidaan kertoa muistakin kuin autoihin liittyvistä CO 2 -päästöjen vähentämiseksi tehdyistä toimenpiteistä, kuten vaikkapa puiden istuttamisesta. Toimenpiteiden on kuitenkin oltava kokonaisuuden kannalta merkityksellisiä, niiden ympäristövaikutukset on voitava näyttää toteen ja niitä ei saa kytkeä tietyn auton markkinointiin. Markkinoinnissa ei saa antaa vaikutelmaa, että kuluttaja voisi hyvittää auton haitallisia ympäristövaikutuksia sitä kautta, että yritys lupaa istuttaa puun, jos kuluttaja ostaa kyseisen auton Esimerkkejä ympäristöväittämien käytöstä autojen markkinoinnissa Esimerkkejä mainontaan sopivista väittämistä ja lauseista: Jokaista myytyä autoa kohden lahjoitetaan 100 euroa Itämeren suojeluun Auton tuotekehitys on vaikuttanut siihen, että hiilidioksidipäästöjä on saatu alennettua Auton materiaaleista X % on peräisin kierrätetystä materiaalista Saat meiltä taloudellisen ajon kurssin kaupan päälle ostaessasi uuden tai käytetyn auton Teemme työtä kuljettajien ajotavan muuttamiseksi ympäristöystävällisempään suuntaan Esimerkkejä mainonnassa kielletyistä väittämistä ja lauseista: - Mainoksessa kuva autosta ja teksti: aja nyt vihreällä autolla hyvällä omatunnolla. Väitettä ei ole mainoksessa täsmennetty. - Mainoksessa kuva autosta ja teksti: valitsetpa minkä värin tahansa, automme on aina vihreä. Väitettä ei ole mainoksessa täsmennetty. - Mainoksessa kuva autosta ja teksti: automme on puhtain. Väitettä ei ole mainoksessa täsmennetty. - Mainoksessa kuva autosta ja teksti: autolla on alhaiset hiilidioksidipäästöt. Päästöt eivät ole sen alhaisempia kuin kilpailijoiden vastaavilla autoilla. - Mainoksessa esitetään kuvaa liikkuvasta autosta, jonka pakoputkesta tulevat ilmakuplat puhdistavat ilmaa. Mielikuvalle ilmaa puhdistavasta autosta ei esitetä perusteita.

13 13 - Mainoksessa esitetään kuvaa lumisella Lapin tiellä ajavasta autosta. Kuvan yhteydessä teksti: Pidä hiihtomaajoukkue hangilla. Auta estämään ilmastonmuutos. Väitettä ei ole mainoksessa täsmennetty. - Auton kuvan yhteyteen on laitettu malliston alkaen-hinta sekä malliston alhaisimmat polttoaineenkulutus- ja hiilidioksidipäästötiedot. Alkaen-hinta koskee eri autotyyppiä kuin kulutus- ja päästötiedot. Esimerkki case: Volvon turvallisuus- ja ympäristömainonta Volvo hävisi Ruotsissa markkinatuomioistuimessa kiistan, joka koski sen XC60-mallin mainonnassa esitettyä väitettä maailman turvallisin auto. Väite perustui turvallisuusominaisuuksiin, joita luettelemalla Volvo päätyi mainonnassa esitettyyn väitteeseen. Ruotsissa Toyota kiinnitti huomiota perusteluihin, joita väitteen tueksi esitettiin. Ne olivat Toyotan mielestä harhaanjohtavia ja liioittelevia. Alkoi kiista, jota käytiin kuukausitolkulla. Markkinatuomioistuin tutki kummankin osapuolen esittämiä väitteitä, ja päätyi tulokseen: Volvon esittämät todisteet eivät oikeuta esittämään väitettä, että se olisi maailman turvallisin auto. Näin on siitäkin huolimatta, että Volvo toimii hyvin ansiokkaasti autojen turvallisuuteen liittyvän tekniikan ja liikenneturvallisuuden kehittämisen alueella. Volvon häviö merkitsee sitä, että Volvo ei saa käyttää väitettä maailman turvallisin auto tai vastaavaa ilmausta, ellei se pysty todistamaan väitettä todeksi. Häviö merkitsee sitä, että Volvo joutuu maksamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikustannukset. Lähde: Tuulilasin verkkotoimitus, Esimerkki case: Ajoneuvojen päästö- ja kulutustiedot ilmoitettava täsmällisesti Auto-Bon Oy mainosti Citroen C3 Picassoa siten, että auton kuvan alla oli kerrottu mallin hinta sekä sen polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt alkaentietoina. Mainoksen tarkastelu kuitenkin osoitti, että hintatieto koski bensiinimoottorilla ja kulutus- ja päästötiedot dieselmoottorilla varustettua autotyppiä. Kuluttajaviraston mukaan mainos loi kuluttajalle harhaanjohtavan kuvan siitä, että kyseisen hintainen auto olisi ollut ympäristön kannalta edullisempi vaihtoehto kuin mitä se todellisuudessa oli. Kuluttajavirasto myös huomautti, että yritys ei saa markkinoida automallia alimmilla mahdollisilla kulutus- ja päästöarvoilla. Asetus määrää, että automallin polttoaineenkulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä annettavien tietojen on perustuttava siihen vaihtoehtoon tai muunnokseen, jolla on ryhmän suurimmat arvot.

14 14 Kuluttajien luottamus annettuihin tietoihin perustuu siihen, että ne mielletään mitattaviksi tosiasioiksi. Näin ollen auton kulutus- ja päästötiedot on ilmoitettava mahdollisimman selkeästi ja yksityiskohtaisesti, eivätkä ne saa johtaa kuluttajaa harhaan. Tiedot on kerrottava kaikista mainoksessa esitellyistä automalleista. Mainoksessa on ilmoitettava joko kaikkien mallien kulutustiedot tai pienimmän ja suurimman kulutuksen vaihteluväli. Tiedot on oltava helposti kuluttajan saatavilla ja ne on esitettävä vähintään yhtä näkyvästi kuin pääosa mainoksen muista tiedoista. Asetuksen vastaisten polttoaineenkulutusta tai hiilidioksidipäästöjä koskevien merkintöjen käyttö on kielletty. Kuluttajavirasto huomautti myös Veho Group Oy Ab:tä päästö- ja kulutustietojen oikeasta ilmoittamistavasta Mercedes-Benz autoja markkinoidessaan. Lähde: Kuluttajaviraston verkkolehti 4/2010

15 15 Lähteet ja lisätietoa Kuluttajavirasto: Tietoa yrityksille markkinoinnin ympäristöväittämistä (mm. ympäristöväittämien käyttö autojen markkinoinnissa) Kuluttajaviraston artikkeleja, verkkolehti 4/2010: Ympäristöväittämät eivät sovi kuorrukkeeksi, Ympäristöväittämien käyttö valvonnan kohteena Mainonnan ympäristöväittämissä ei saa tukeutua yleistyksiin Kuluttajan ostopäätöksen vaikutusta ei saa liioitella Ympäristöystävällisyyttä voi käyttää myyntivalttina, kunhan ei liioittele Energiamerkinnöistä tukea autokauppaan Ajoneuvojen päästö- ja kulutustiedot ilmoitettava täsmällisesti Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt (sis. ympäristöväittämät markkinoinnissa) %20ICC%20Markkinointis%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%202009%20Final.pdf European business network for corporate social responsibility (CSR Europe) CSR Europen Vastuullisen markkinoinnin opas markkinoinnin opas.pdf Britannian ympäristö-, ravinto- ja maatalousministeriön vihreiden väittämien sivusto

16 16 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mainonnan eettinen neuvosto Ympäristömerkit WWF Suomi, Green Office Valtioneuvoston asetus autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta (938/2000) Kuluttajansuojalaki (38/1978) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2009, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta Maarit Pallari: Luovan Ekotuotteistamisen edellytykset. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 21/ Maarit Pallari: Luovan ekoyrittäjyyden edellytykset. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 22/ Lotta Tammelin, Ympäristömarkkinointi on pop lupaukset on kuitenkin lunastettava, Viherpesu-mainontaa kokoavia internet-portaaleja Elinkeinoelämän keskusliitto: Vastuullinen yritystoiminta Liikenne- ja viestintäministeriö: Brändin kehittämistyökalu kaupunkiseutujen joukkoliikenteelle Kirsi Niinimäki: Ekologinen tuotteistaminen ja Indigo

17 https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/maaseutuyritys/mahdollisuuksienmaaseutu/eloma a/indigoseminaari/niinim%e4ki%20kirsi_%20ekologinen%20tuotteistaminen%20ja%20ind igo.pdf 17

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Miten autokannan päästöjä vähennetään?

Miten autokannan päästöjä vähennetään? Miten autokannan päästöjä vähennetään? Autoalan ilmasto- ja energialinjaukset Tero Kallio, Autotuojat ry Autokannan uudistaminen autoveron poistaminen vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Koskee koko LVI-alaa... - Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän perusteet lyhyesti - LVI-alaa koskevia

Lisätiedot

EU-RENGASMERKINTÄ RENGASVALINTOJEN TUEKSI

EU-RENGASMERKINTÄ RENGASVALINTOJEN TUEKSI EU-RENGASMERKINTÄ RENGASVALINTOJEN TUEKSI, tekninen päällikkö Bridgestone Finland Oy Rengasvalmistajat ry EU-RENGASMERKINNÄN TARKOITUS JA TAVOITTEET EU-rengasmerkinnän tarkoituksena on lisätä tieliikenteen

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely

Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely Puheenjohtaja Pekka Helander Autoalan Keskusliitto ry 26.3.2010 Hilton Helsinki Kalastajatorppa AKL:n EETTINEN VASTUU Autoalan Keskusliitto

Lisätiedot

Luottamus osana maaseudun verkostoja. Virve Rinnola,Pirityiset. Sivu

Luottamus osana maaseudun verkostoja. Virve Rinnola,Pirityiset. Sivu Luottamus osana maaseudun verkostoja Virve Rinnola,Pirityiset Sivu 1 3.11.2016 Maaseudun verkostot Manner-Suomessa 15 alueverkostoa, tämän lisäksi temaattisia verkostoja Pohjanmaan alueverkosto sisältää

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Lappeenranta 15.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Esitys Kuvan käyttö markkinoinnissa Markkinoinnin tunnistettavuus Testituloksiin

Lisätiedot

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla 29.1.2015 LYNET-seminaari Yritysten yhteiskuntavastuu Hannele Pulkkinen Hanna Hartikainen Juha-Matti Katajajuuri Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi?

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Ajatusakvaario Onko tilaa, onko tilausta? Työmarkkinoille integroivan yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuudet hoivapalveluissa Dialogifoorumi

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kokonaisarvio

Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kuntasektorin näkemyksiä kestävän kehityksen tilasta ja tulevaisuudesta Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Kuntaliitto Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

PankaBrite. Korsnäs Carry (Frövi carry)

PankaBrite. Korsnäs Carry (Frövi carry) AKKAUSKARTONGIT ankabrite äällystetty hiokkeellinen taivekartonki. Simcote Vahvasti päällystetty hiokkeellinen taivekartonki. rintline Kierrätyskuiturunkoinen kartonki. Korsnäs Carry (Frövi carry) Korkealuokkainen

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Maailmanpolitiikka ja tulevaisuuden kehityslinjat Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 11.5.2010 Mitä on kestävä kehitys? Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla Ruokaketjun vastuullisuuspäivä 19.4.2012 Säätytalolla 10.30- Avaussanat, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja 1. sessio: Elintarvikeketjun ruokahävikki Ruokahävikin määrä, syyt, vähentämiskeinot

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Romutuspalkkiokokeilun käytännön toimet maahantuojan ja jälleenmyyjän näkökulmasta Koulutus- ja kehittämispäällikkö Jari Ketola Autoalan Keskusliitto ry Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Kuluttaja

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/ PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01 PEFC lyhyesti Kuva: Scandinavian StockPhoto/gunnar3000 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on kansainvälinen

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja analyysilaboratoriota koskevat vaatimukset Liite 6 Lomakkeet A-H Pohjoismainen

Lisätiedot

Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä

Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä 25.9.2013 Päättäjien Metsäakatemia Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Metsäsertifiointimerkit ovat ympäristömerkkejä

Lisätiedot

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G Lapin ilmastostrategia vuoteen 2030 asti E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S 1 0. 1 0. 2 0 1 2 A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G TAUSTA Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Antti Lappo / WWF Finland. Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint

Antti Lappo / WWF Finland. Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint Antti Lappo / WWF Finland Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint Juan Carlos Munez / WWF-Canon WWF:n tavoitteena on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua YM uusi strategia ulos elokuussa 2014 Toiminta-ajatus: Kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua rakentamassa. Mitä YM:n vihreän kasvun rakentaminen tarkoittaa?

Lisätiedot

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2011 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Kohti hiilineutraalia

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

Vastuullisuus lihaketjussa sisältöä sanojen taakse

Vastuullisuus lihaketjussa sisältöä sanojen taakse Vastuullisuus lihaketjussa sisältöä sanojen taakse Asiana pihvi! -seminaari 11.10.2012, Tampere Juha-Matti Katajajuuri, tutkimuspäällikkö MTT, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja Vastuullisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

E10 BENSIINI 2011 Tiedotustilaisuus ke Hotelli Scandic Continental, Helsinki

E10 BENSIINI 2011 Tiedotustilaisuus ke Hotelli Scandic Continental, Helsinki E10 BENSIINI 2011 Tiedotustilaisuus ke 26.5.2010 Hotelli Scandic Continental, Helsinki Öljy ja Kaasualan Keskusliitto Toimitusjohtaja Helena Vänskä MIKSI POLTTOAINEET UUDISTUVAT? Ilmastonmuutoksen hillintä

Lisätiedot

What gets measured gets done

What gets measured gets done What gets measured gets done Ilmastonmuutos ja yritystoiminta, 1.11.2011 Hiilijalanjäljen laskenta 1. Ympäristövastuu ja hiilijalanjälki 2. Hiilijalanjälkilaskennan perusteet 3. Hiilijalanjäljen laskenta:

Lisätiedot

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha 17.1.2017 Kajaani 1 Suomen Pakkausyhdistys ry Pakkausalan yhteistoimintajärjestö perustettu 1954 Toiminta-ajatus: pakkausalan toimintaedellytysten edistäminen

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Tarkastellut strategiat Kansainvälisiä ja kansallisia luonnonvarojen

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli Lasse Nykänen VTT Vastuullisuus Triple bottom line: economic, social and environment Lähtökohta vastuullisuusmallin kokeilututkimuksissa: Turvallisuus,

Lisätiedot

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom. SOSTE cå 1

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom. SOSTE cå 1 Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom SOSTE 20.9.2016 cå 1 Agenda Mitä yhteistyöllä tavoitellaan? Minkälaisia yritysyhteistyön muotoja on olemassa? Mitä pitää

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

22 Minna Kamula 1 November 2012

22 Minna Kamula 1 November 2012 22 Minna Kamula 1 Organisaation ensiaskeleet kohti kestävää kehitystä Liiketalouden yksikkö 21.11.2012 Seminaarin ohjelma 12:30 13:00 Kahvitarjoilu 13:00 13:05 Tilaisuuden avaus, yksikönjohtaja Päivi Vesala

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Topten-Suomi -verkkopalvelu - henkilöautot. Ekoauto 2010 julkistamistilaisuus 23.2.2010 Vesa Peltola, Motiva Oy

Topten-Suomi -verkkopalvelu - henkilöautot. Ekoauto 2010 julkistamistilaisuus 23.2.2010 Vesa Peltola, Motiva Oy Topten-Suomi -verkkopalvelu - henkilöautot Ekoauto 2010 julkistamistilaisuus 23.2.2010 Vesa Peltola, Motiva Oy SISÄLTÖ Taustaa Topten-Suomi henkilöautot listan laatimisperiaatteet kategoriat tietosisältö

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi Helena Wessman KCL Helena Wessman 27.5.2009 1 MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS? Kestävä kehitys = taloudellisuus+sosiaalinen hyväksyttävyys+ ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista?

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi Globalisaatiokehityksen tempoilevuus suuri Yritykset ja julkinen valta panostavat

Lisätiedot

Elintarvikealan TKI-foorumi. Satakuntaliitto

Elintarvikealan TKI-foorumi. Satakuntaliitto Elintarvikealan TKI-foorumi Satakuntaliitto 24.3.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Satakurssi hanke (1.12.2015-31.10.2017) alue-ennakoinnin ja edunvalvonnan kehittäminen Tavoitteena Tiivistää maakunnan

Lisätiedot

TRAVEL WITHOUT GUILT

TRAVEL WITHOUT GUILT 7.5.2013 TRAVEL WITHOUT GUILT Kulu9ajakäy9äytymisen huomioiva kestävä matkailu Pohjois- Savossa 8.4-6.5.13 Travel without guilt Savonia Travel without guilt Savonia merja.strengell@aalto.fi merja.strengell@aalto.fi

Lisätiedot

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja Vastuulliset kuljetukset muuttuvilla markkinoilla 10.1.2017 Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut Kuorma-autoliikenne on Suomessa merkittävin kuljetusmuotomme Kotimaan

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot