MARKKINOINTI JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN*

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINOINTI JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN*"

Transkriptio

1 Henrikki Tikkanen MARKKINOINTI JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN* Nyky-yhteiskunnassa jokainen kansalainen kohtaa markkinoinnin ilmiöitä päivittäin eri rooleissaan kuluttajana, työntekijänä, äänestäjänä, sijoittajana ja perheen tai muun kollektiivin jäsenenä. Nykyteknologian tukemalla tehokkaalla markkinointiviestinnällä rakennetaan merkityksiä ja luodaan vahvoja merkitysrakenteita, jotka vaikuttavat käyttäytymiseemme tiedostamme sen tai emme. Markkinoinnin ilmiökentän luonteesta johtuen markkinointi on myös näkyvin liiketaloustieteen alue. Laskentatoimi ja johtaminen keskittyvät tarkastelemaan pääasiassa liikkeenjohdon ja hallinnon ammattilaisten työhön ja toimintaan liittyviä organisaation sisäisiä ilmiöitä. Markkinointi tähyää organisaation ulkopuolelle asiakas-, toimittaja- ja muihin keskeisiin yritystoiminnan sidosryhmäsuhteisiin. Hahmotan tässä kirjoituksessa yleisellä tasolla, minkälainen näkemys markkinoinnista tällä hetkellä vallitsee sekä tieteenalana että yritysten ja yhteiskunnan käytänteinä. Tämän lisäksi korostan, että yritysten hyvällä markkinointiosaamisella on suora positiivinen vaikutus kansakunnan, tässä tapauksessa Suomen, kilpailukykyyn globaalista näkökulmasta. Näen, että suomalaisen liiketoimintaosaamisen heikoin lenkki on juuri globaalissa markkinointiosaamisessa, jonka osaamisen kehittämiseen tulisi panostaa rivakasti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Yhteiskuntamme lahjakkuusvoimavaroja tulisi mobilisoida enemmän juuri tälle keskeiselle osaamisalueelle. Perinteisestikin on hoettu, että suomalaisyritysten liiketoimintaosaamisen heikko kohta löytyy nimenomaan markkinoinnin alueelta. Viimeisen vuosikymmenen aikana on kuitenkin nähty useita suomalaisia kansainvälisen markkinoinnin menetystarinoita muuallakin kuin perinteisen teollisen markkinoinnin alueella. Suomalaiset osaavat nykyään myydä muutakin kuin paperikoneita. Ehkäpä nämä menestystarinat antavat suomalaisille markkinamiehille ja -naisille yhä enemmän uskoa omaan osaamiseen ja kykyyn luoda yhä innovatiivisempia markkinointistrategioita. Toisaalta voidaan todeta, että markkinointiosaaminen ei ole Suomessa sittenkään kovin korkealla tasolla erityisesti verrattuna teknologiseen ja tuotannolliseen osaamiseen tai vaikkapa rahoitusalan osaamiseen. Tilanne on huolestuttava, koska markkinointipanostuksilla ja -osaamisella on keskeinen, ellei keskeisin rooli teknologisten innovaatioiden muuttamisessa kansainvälisesti menestyväksi liiketoiminnaksi. * Artikkeli perustuu kirjoittajan Helsingin kauppakorkeakoulussa pitämään virkaanastujaisesitelmään Markkinointiosaaminen ja kansakunnan kilpailukyky. 52

2 Kansallisen teknologiajärjestelmämme ohella kansallinen markkinointijärjestelmämme kaipaisi lisää tutkimus- ja kehittämispanostuksia. Markkinointijärjestelmän toimijoita ovat erikokoiset yritykset uusilla ja vanhoilla toimialoilla, näiden yritysten asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit eri kohdetoimialoilla kotimaassa ja ulkomailla, välikädet ja välittäjät kuten jakeluorganisaatiot, markkinointiyhteenliittymät, toimialakeskusjärjestöt ja konsultit, tutkijat ja kouluttajat kuten yliopistot, ammattikorkeakoulut tai muut koulutusorganisaatiot sekä resursoijat, hallinnoijat ja säätelijät kuten opetusministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, Tekes ja Suomen Akatemia. Näiden toimijoiden markkinointiin liittyvää osaamista ja vuorovaikutusta tulisi tutkia ja kehittää voimakkaasti. Tällä hetkellä esimerkiksi akateemiset tutkimuspanostukset markkinointiin (ja yleensä liiketoimintaosaamiseen) ovat kansallisesta näkökulmasta liian pienet. Tutkimusprojekteja on liian vähän ja ne ovat liian pieniä. Pari yhteisen aiheen piirissä ahertavaa tutkijaa ei vielä kummoistakaan tutkimushanketta muodosta. Markkinointi tieteenalana tutkii ihmisten ja organisaatioiden vaihdantakäyttäytymiseen liittyviä moninaisia ilmiöitä lukuisista eri teoreettisista näkökulmista ja käyttäen hyväkseen nykyaikaisen yhteiskuntatieteen koko metodiarsenaalia tilastollisista menetelmistä diskurssianalyyseihin. Sisartieteenala on kuluttajatutkimus, joka keskittyy yksilöiden ja ryhmien kulutuskäyttäytymisen ymmärtämiseen. Markkinointi lainaa voimakkaasti teoriaa emotieteistään taloustieteestä ja sosiologiasta sekä organisaatioteoriasta ja psykologiasta. Omaa teoriaa on kehitetty erityisesti markkina- ja asiakassuuntautuneisuuden tutkimusalueella sekä asiakassuhteiden ja verkostojen tutkimuksessa. Tieteenala on silti leimallisesti soveltava. Tieteenalaa tuntemattomalle markkinoinnin olemuksen hahmottamisen tekee vaikeaksi se, että samalla termillä viitataan sekä tieteenalaan että tutkimuksen kohteeseen. Markkinoinnin tutkimuskohde on siis yleisellä tasolla yhteiskunnassa, organisaatioissa ja ihmisten välillä tapahtuva vaihdanta ja tämän monimuotoisen vaihdannan ohjausmekanismit. Markkinoinnin tutkimus operoi useilla eri analyysitasoilla koko globaalin talousjärjestelmän tasolta teollisuudenalatasolle tai organisaatio- ja yksilötasolle. Keskeisimmäksi analyysiyksiköksi on viimeisen kymmenen vuoden aikana vakiintunut vaihdantasuhde, kun aiemmin lähinnä tarkasteltiin yksittäisiä vaihdantatapahtumia. Perinteisesti markkinoinnin tutkimuskohteet on jaoteltu kuluttajamarkkinointiin ja organisaatioiden väliseen markkinointiin. Toisaalta markkinointitoimenpiteet voivat koskea tavaroiden, palvelujen tai näiden yhdistelmistä koostuvien järjestelmien kaupallistamista. Jo luvun alusta lähtien eräänä tutkimusalueena on myös ollut ei-kaupallisten organisaatioiden markkinointi sekä yhteiskunnallinen markkinointi, jotka usein tähtäävät tiettyjen asenteiden ja arvojen edistämiseen sekä tarkastelevat markkinointitoimenpiteiden makrotason vaikutuksia. Yhteiskunnalliseen markkinointiin liittyen syntyivät luvulla myös ympäristömarkkinoinnin 53

3 ja vihreän markkinoinnin käsitteet, joita voidaan tarkastella ja soveltaa sekä yritys- että makronäkökulmasta. Käytännön ja samalla markkinointiosaajien koulutuksen näkökulmasta markkinoinnista on nykyään vallalla kokonaisvaltainen ja strateginen näkemys, jonka mukaan markkinointi on yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen liittyvien asiakas-, toimittaja- ja muiden verkostosuhteiden systemaattista johtamista haluttujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrityksen liiketoiminnan kehittämisessähän perimmäisinä tavoitteina ovat aina liiketoiminnan kasvu ja kannattavuus, mutta markkinoijan on usein hyödyllistä asettaa muita välitavoitteita toiminnalleen esimerkiksi asiakassuhdejohtamisensa menestyksellisyyden mittaamiseksi. Tällaisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi hankittujen uusien asiakassuhteiden määrä tai olemassa olevien asiakkaiden tyytyväisyys. Keskeistä on huomata, että vaihdanta eri verkostosuhteissa voi olla logiikaltaan hyvin erityyppistä ja sen menestyksellinen johtaminen voi vaatia hyvinkin erilaista osaamista. Kuluttajamarkkinoinnin johtaminen vaatii useimmiten erilaisia rakenteita, prosesseja, järjestelmiä ja toimijoita kuin teollisuusyritysten välisen markkinoinnin johtaminen tai rahoitusmarkkinasuhteiden johtaminen. Asiakas- ja muu sidosryhmäviestintä on vain yksi tapa muiden joukossa johtaa näitä suhteita. Harva yritys määrittelee markkinoinnin näin laajasti, vaikka siihen olisikin lukuisia syitä kuten tuotekehityksestä puuttuva asiakasnäkökulma tai perinteisen viestinnällisen markkinointitoiminnon ja myynnin heikko yhteistyö. Sijoittajasuhdemarkkinoinnissa on myös ollut ongelmia. Strategisesta näkökulmasta markkinointi onkin ensisijaisesti juuri toimitusjohtajan ja johtoryhmän asia. Yrityksen onnistunut liiketoimintastrategia palautuu aina yrityksen markkinointiosaamiseen. Oman määritelmäni mukaan markkinointiosaamisen strateginen elementti koostuu yrityksen kyvystä nähdä uusia arvonlähteitä ja tuottaa ajassa kehittyvää, kilpailukykyistä arvoa asiakas- ja muissa verkostosuhteissaan, mikä puolestaan vaatii näihin verkostosuhteisiin liittyvien perusprosessien tavoitteellista ja kannattavaa johtamista. Käytäntö onkin opettanut kauppamiehille kautta historian, että oma toiminta on tuottoisinta, jos se on mahdollisimman systemaattista ja perustuu parhaalle mahdolliselle tiedolle asiakkaista ja markkinoista. Keskeistä on myös tulevaisuusorientaatio: on yritettävä nähdä tulevaisuuden kehityskaaria ja ennakoitava liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä vaatii melkoista henkistä kyvykkyyttä ja laajoja näköaloja. Suomalaisten yritysten ylin johto on perinteisesti ollut insinööri- ja laskentaekonomivoittoista. Meillä kuten maailmallakin on viime aikoina käyty keskustelua tarpeesta saada enemmän markkinoinnin ammattilaisia yritysten johtoryhmiin yritystemme globaalin kilpailukyvyn takaamiseksi. Kulmahuoneisiin on kaivattu teknisiä yksityiskohtia ja numeronpyöritystä syvemmälle luotaavaa markkina- ja asiakasnäkemystä. On valiteltu, että mystinen lasikatto estää vieläkin monissa yrityksissä markkinointiosaajien pääsyn strategioita muotoilemaan. 54

4 Markkinoinnin aliarvostukseen on useita syitä. Markkinoinnin väitetään usein olevan ammatillisesti aivan erilaista kuin esimerkiksi rahoitus ja laskentatoimi. Rahoituksen ja laskentatoimen väitetään mallintavan konkreettisia asioita kuten rahavirtoja, kannattavuutta tai taloudellista lisäarvoa, kun taas markkinointi on pehmeää puuhaa brändien, mainonnan tai asiakassuhteiden kanssa. Syynä lasikaton olemassaoloon on tunnistettu juuri tällaisista asenteista aiheutuva vaillinainen kuva markkinointiosaajista pelkkinä operatiivisina viestinnän tai myynnin ammattilaisina, joita puuttuu aitoa liiketoiminnallista kokonaisnäkemystä. Liian usein markkinoinnin ammattilaiset ovat myös tyytyneet tähän perinteiseen rooliinsa ja haudanneet haaveet kehittää itseään strategina. Usein unohdetaan, että markkinointiinkin liittyy lukuisia konkreettisia ja varsin objektiivisesti mitattavissa olevia asioita kuten asiakassuhteiden kannattavuus tai tuotekehitysinvestointien tuotto. Toisaalta markkinoinnin ytimessä ovat usein vaikeammin hahmotettavat asiat, jotka edellyttävät visionäärisyyttä, kokonaisuuksien hahmottamiskykyä ja taitoa puhaltaa organisaatioon tekemisen ja saavuttamisen henki. Puhunkin usein markkinoinnin metafyysisyydestä. Markkinoinnin näkökulmasta ei riitä, että osataan suunnitella optimaaliset liiketoiminnan rakenteet, prosessit ja järjestelmät näihin täytyy puhaltaa myös henki; asiakkaat täytyy saada haluamaan yrityksen tuotteita tai myyntimiehet niitä innolla myymään. Puolivillaiset, keinotekoiset konseptit eivät pitkään menesty. Markkinoinnin ammattilainen on aina moniottelija. Häneltä vaaditaan paitsi tiettyjen ammatillisten käsitteiden ja mallien hallintaa ja sovelluskykyä, myös visionäärisyyttä ja herkkyyttä maailman muutoksille sekä runsaasti luovuutta, tulkintakykyä, empaattisuutta, avoimuutta ja kykyä keskustella monenlaisten sidosryhmien kanssa. Markkinointiosaajien panosta täysimääräisesti hyväksikäyttävät yritykset ovat ymmärtäneet, että pitkällä tähtäimellä yrityksen hengissä ja elinvoimaisena pitävät kassavirrat voivat tulla vain ja ainoastaan hyvin johdetuista, kannattavista asiakassuhteista. Yrityksen netto-omaisuuden myynti tai erilaiset tasejärjestelyt voivat olla hetken helpotus kassa- tai kannattavuuskriisissä, mutta liiketoiminnallisesti kestävää parannusta ne eivät yrityksen tilanteeseen tuo. Liiketoiminnallisesti merkittäviä, yrityksen kassavirtoja aidosti muuttavia siirtoja voidaan tehdä ainoastaan markkinoinnin tehtäväkentässä, erityisesti asiakassuhteissa. Siksi markkinoinnin ja myynnin osaajat ovat aina erityisasemassa yrityksen tulevia kohtaloita pohjustettaessa. Markkinointiosaajien lasikatto onkin usein kuitenkin murtunut tai murtumassa, ei vähiten yritysten omistajien painostuksesta. Markkinoinnin ammattilaiset halutaan mukaan takaamaan yritysten menestys tulevaisuudessakin. Moni johtoryhmä onkin laajentanut ymmärrystään markkinoinnin strategisesta ja kokonaisvaltaisesta luonteesta saatuaan joukkoonsa tai johtoonsa markkinoinnin ammattilaisen. Markkinointia ei tällöin nähdä enää pelkästään viestintäpainotteisena kulueränä, vaan yrityksen liiketoimintastrategian toteuttamisen ydintoimintona. 55

5 Akateemisesta näkökulmasta markkinointiin liittyvää tutkimustoimintaa on tulevaisuudessa organisoitava yhä laajempien, yritysten kanssa tiiviissä yhteistyössä toteutettavien projektien muotoon. Yritykset ja muut keskeiset rahoittajatahot kuten Tekes tai Suomen Akatemia on saatava entistäkin selkeämmin ymmärtämään liiketoimintaosaamisen ja osana sitä markkinoinnin tutkimuksen keskeisyys ja panostamaan näihin aihealueisiin niiden kansantaloudellista merkittävyyttä vastaavassa mittakaavassa. Maamme talouden ja samalla yhteiskunnan kilpailukyvyn parantamiseksi on selvitettävä suomalaisten yritysten markkinointiosaamisen laatu ja tämän pohjalta käynnistettävä pitkäjänteinen keskustelu ja kehitystoiminta strategisen markkinointiosaamisen parantamiseksi. Helsingin kauppakorkeakoulu onkin käynnistänyt yhdessä Svenska handelshögskolanin kanssa StratMark-tutkimushankkeen, jonka tarkoituksena on tuottaa käytännönläheistä, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa markkinoinnin strategisen osaamisen nykytilasta, vaikuttavuuden mittaamismenetelmistä ja osaamisen kehittämisestä suomalaisessa yritysmaailmassa. Toisena tärkeänä tavoitteena on pysyvän keskustelun käynnistäminen markkinoinnin strategisesta roolista sekä yrityksissä että yhteiskunnallisten päättäjien keskuudessa ja sen myötä markkinoinnin arvonnosto. Hanke toteuttaa filosofiaamme siitä, että suomalainen markkinoinnin tutkimus ja opetus voi antaa tuleville menestyjille eväitä oman alan oleellisuuksien ymmärtämiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. KTT Henrikki Tikkanen on Helsingin kauppakorkeakoulun liiketaloustieteen, erityisesti markkinoinnin professori. Hän on myös markkinoinnin ja johtamisen laitoksen johtaja. 56

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe 7. 1 Alkusanat 8. 2 Johdanto kaupallistamisajatteluun 10

Sisällysluettelo. Esipuhe 7. 1 Alkusanat 8. 2 Johdanto kaupallistamisajatteluun 10 Sisällysluettelo Esipuhe 7 1 Alkusanat 8 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille

Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Asta Seppinen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

BARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan

BARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan TEKBARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan Mika Naumanen, 14.1.24 Sisältö Sisältö TEKNOLOGIABAROMETRIN TAUSTA...1 ESISELVITYKSESTÄ

Lisätiedot

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota discussion Harri Laihonen, Antti Lönnqvist ja Jonna Käpylä Tietointensiiviset liike-elämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota Johdanto Tarve KIBS-yrityksen kehittämistä tukevalle

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen 4 / 2011 LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Hermia Oy:n julkaisuja ISSN 1799-4292 ISBN 978-952-5376-18-0 (pdf) SISÄLLYSLUETTELO Julkaisun

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Mari Jääskö. YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö. Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011

Mari Jääskö. YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö. Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011 Mari Jääskö YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011 2 Lapin yliopisto, matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle

Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle L U O T TA M U K S E L L I N E N Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle Kulttuurin ja talouden vuorovaikutuksen kehittämisen haasteet VÄLIRAP O RT T I 2 A N N A K I RV E E N N U M M

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006 Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot